PDA

Просмотр полной версии : Хьунаг1а ваха к1аьнк (са дувцар ) Тамбиев МагаМагомед Тамбиев
24.09.2015, 21:42
Йоазанхо : Тамбинаькъан Мусай вol Мохьмад

1

Сийна сигале яр, морхаш йоацаш. Хьалбоалаш латтача малха зlанараш кора гlолла дане кlаьнка вижа уллача шамаз чу хьежар. Цунна юхьмараш хьесташ . "Хьасома вала, хьажал ма хоза ди да доагlаш" - яхаш санна. Бlаргаш хьа дийлар кlаьнко, кlеззига илла а илла ший дуккха хана денза кхееш хинна уйла кхоачаш е лаьрхlар цо тахан. Дlай-хьа а хьaжа, саг сома вий,шорттига гlар-тат ца деш хlамаш тlа а йийха, цlагlар ара ваьлар кlаьнк. Цlагlар бараш бийша бадаш бар кхы а. Баьца тlара йист дlаянна яцар,ший когаш тlоада бергбоацаш иккаш тlа а ийха, беш гlолла волавелар кlаьнк. Наг-нагахьа дlай-хьа хьожаш шийна саг тlехьа воагlе. Тlаккха карта тlехьа а ваьнна босе lочувахар из, аьли долча. Цига ший дlадилла , бахтараш доахка гали хьаэца. Цу чу белабар цо шийна новкъа баа кхача а, вешта шийна эшаргъйола хlамаш а. Цу чу доалар, кlаьнка дас лийха хинна урс а, даь-сесаго докъа далийта хьала элла хинна дулх а(даь -сесаго-м шой лоалахой цишкашта сардамаш кlеззига даханзар. Дулх лорадаьдац аьнна йийта-м кlаьнка а йийтар). Боккхийча наьха дувцараш хоза хеташ вар кlаьнк, лерг дилле царга ладувхаш вагlаш хулар из.Царгара хазадар цунна дуккха накъа даргдолаш хlамаш. Уж къона болача хана цар чарахьал мишта леладаьд , цар хьунагla яха хинна бийсаш, цига цара даар -малар мишта лийхад, шоашца дlадехьа хиннадола хlамаш кхоача делач. Гали-м хьалдиза дар, амма далацар цу чу эггара эшарг дар мара. Доккха са а даьккха, ший гали ги а делла , тlехьара ший цlен бlарг а теха, хьу йолча оагlорахь волавелар кlаьнк...
Малх хьалбоалаш латташ бар, ди доахьлуш доагlар декаш олхазараш дар,амма хьун юкъе кхы а тlаьда яр. Тоталга улле хьалаволаверар Ахьмад, иштта яр кlанка цlи, кхойтта шу кхоачаш вар из укх бетт,хlанза ахкан хьалхара бутт бар , аьттинга бутт, дешале кхы аха везаш вацар, цу хlамо чlоагlа са мукъа доахар цунна.Кхаь бетта шийна хьехархой бlаргагургбоацаш. Хlара шера дешален ха дlайолаелач, хьехархоша дешархошка оалар уйлаяздар язде аьле. Ахьмада ший уйлаяздарах дош хеташ хилацар, фу яздергдар цо, дийнахь сарралца кхы lа ях де хlама хилацар ер вахача юрта. Цул тlехьагlа волавелар из уйлаш е, ший ахканга кхаьчача мала фу дергдар, дешале цуна уйлаяздар эггара дикагlа хургйолаши кхы а шийна из хlама вlала дицлург доцаши.
Боккхийча нахага ладувхаш, китабаш дешаш хьун юкъе мала даар хул, мала оакхарий, царех малагlдараш дохьаш доахкаш да е кхераме дараш малагlаш да.
Хlанза-м кийча вар Ахьмад хьунагlа ваха, хьона хьашт дале цигача ваха а.

Хьуна юкъе хьахозаш дагараца бола херх бар, деташ дигарч, lолегаш гаьнаш. Аз-м цаl ма леладой , акхар фу леладу хьогl яхаш уйла еш водаше, цига баьхка наха тlа кхаьчар ер. “Аьъ, Ахьмад, lа фу леладу укхаз?” - хаьттар цхьано.Цхьан юртар нах бар уж. “Са да ва хьало лакхахь сарпалаши гlайбаши доахаш воала, из волча водаш ва со , цунна хlамаш ийца” - оапаш бийцар кlаьнко. Дlаваха ховргдий хьона, дlавохлургвий хьо из мел дола гали ги а дела? Ер-м атта дар , дlавохлургва со аьнна, царга lадика а йийца кlаьнк дlахо дlавахар. Тайп-тайпара оалхазарий оазаш яр хозаш,гаьна ткъовронаш тlа гlолла дlай-хьа удаш бlарашдуарг яр,кхыдола оакхарий гуш дацар.
Баьца комараш ер гуш. Уж яхар цо, тоатолгач цlена а я ший виззалца йиар, тахан хlама даанза вар из. Тоатолг лаьгlлуш доагlар ер гаьна мел воала, из кхоачадалехь ший шуш хица хьалйизар Ахьмадо. Кхы а цхьа шин сахьта гарга никъ баьчула тlехьагlа шера бай байра укхан хьун юкъе боалаш. Цигач салаlа лаьрхlар Ахьмадo. Ший гали lодила бай тlа гlолла волавер из.Зизаех хьалбиза бар бай,зизашта гонахьа гlетташ лелаш нокхар мозий дар, шоашта модз даккха. Цу юкъе доахкаш кlалхьашта бlарг тlа эттар укхан,шийна уж даьха а даьха гали долча юхавера Ахьмад, тlаккха цу чура тух ара даьккха цу чу отташ диар,маькх еларе-м дика хургдар уйла йора кlаьнко, амма иштта а дац ераш во.
Набаро увзаве волавелар из.Ший ши ког ,ший дlаваха везача оагlорахь хьалберзабаь,тувлалургвоа аш, гали тlа корт а била,кlеззига наб е лаьрхlар .

шамаз (да)- комната
уйлаяздар (да) - сочинение
аьттинг - июнь
бlaрашдуарг (я) - белка
чарахьал - охота
тоатолг (да) - ручеёк
кlалхьа - сурепка

Магомед Тамбиев
24.09.2015, 21:43
2.

Ахьмада бата тlа гlолла lи тlехьа даьлар, бlаргаш дlакъайла уллаш волча кlаьнка цхьа боадо гора юхе хьа тlа ухаш юха дlа ухаш. Укхо бlаргаш хьа ма дийлингаьхь цогал дар юхе , укхох хьажа йоахаш доалаш, хьа тlа ухаш юха дlагаьна доалаш. Кхера венна ураийкхар klаьнк. Дедда дlадахар цогал. Иштта со улле-м оакхарий дlаваа гаьна вац аьнна хийтар цунна. Ловже ха чаккха йоалаш латтар. Хlанз уйла е езаш вар ер,дlахо дlавахач дикагlа да е шийна lовижа моттиг лехач. Цlи ювза лаьрхlар кlанко, цу гlулакха шийца хьаийца ши зlамига кхера бар укханг. Цlи лоттае моттиг лехар укхо, гаьнаштlара юхера дlа а ваьнна, хlана аьлча цу йийзача цlера ала цу гаьнаш тlа а баьнна хьу лоттае тара лу. Цудухьа цхьа боккха боацаш кlоагилг а баьккха , цу чу йокъаенна ткъовроналгаш чу а ехка ,ши кхера вlашка хьекха волавелар Ахьмад, итт минот гарга ха йоайира цо, амма гlулакх хиланзар. Тlаккха цхьа гlадж хьа йийца вокха дахчах хьекха волавелар.Анега ялар ха, хlаьта ц|и-м саганза яр. Таханар бийса из йоацаш яккха езарг я, цlи йоацаш лаьтта вижа алар кхераме да.Хьунагlа шортта оакхарий ма дий, царех дулх дуараш а да. Шийна тlа вала гаьна лаха волавелар из. Юкъе lочухалал ткъовронаш дlайхьа ягlаш гаьна корайир цуна, цу тlа хьал тlа а ваьнна гонахь муш дlабийхкар Ахьмадо, ший юкъе lочухайча дехь-сехь оагlорахь lовужаргвоацаш. Тlаккха гали чура шийна даа дулх хьала а даьккха ши шуш хьа а йийца , гали гаьна тlа дита lокlалаваьлар из. Хlанза а кхы баьдъенна яцар. Кlеззиг баьдъеллалца гонахь бlарг а теха , юха ший гаьна тlа хьа тlа а ваьнна ший кийчъя моттиге lохайра Ахьмад. Гали чура цхарал ара а баьккха шийна лаккхе lотlакхесар цо, чlиркхаш вуаргвоацаш.
Тlаккха уйла ессар укхан, фу деш хургба хьогl са цlагlарбараш аьнна.

lуйрана даа хlама кийчдаь, цlен даьга хlама а даийта, кlаьнка шамаз чу яхар lашат из сома ваккха, амма цу чу из кораванзар цунна, ер фуд теш , са хилалехь мича вахар ер, уйла ессар цунна, тlаккха хийтар , ший гlулакха араваха хургвакх из.
Цхьа ха ялар, амма Ахьмад воацаш вар, ший цlен даьга хаьттар цо, хьона вай кlаьнка бlаргавайнавий ? Сона-м вайнавац из. Коа гlола хьажал.
Даа хlама-м шоладеннад.
Вlалла хlама дергдац,ший ханахь хьавена валаре дlайха долаш дуаргдар.
lайшат коа ара ялар, Ахьмад аьнна кхайкача , саго жоп даланзар, нишк йолча, беша оагlорахь хьалайолаелар из, lочувежавий теш. Хьагуш е хьахозаш вацар. Сихъенна чуехар кхалсаг, даь вай кlаьнк гуш-м вац, цхьа хlама хиннадий хьогl цунна? Хlанзолца цу тайпара хlама леладаьдацар цо.
Да-м кхы lа яха согат волаш вацар. Кlий тlа lо а хайна суртагойтаргача хоамашка хьежаш вагlар. Къавеннар, хьо-м кхы согата волаш мича хета сона.
Ай, ванагl ва воl воацаш ва!
Фу де яха lа сога ва кхалсаг ? Дешара чу хийца ма вий, мукъа ма вий , муш хаьда вир санна, цхьанахь дlа ара ваьнна хургва, ший новкъостий болча е кхыча метте. Чу воагlаргва хьона, хlанз сона новкъало ца еш хьай гlулакхаш де гlол.
Ца хоатташ е? Хlаа. аьнна кулг лостадир lийсаз.
Кхалсаг lотlаlийнзар. Гlала чухь санна тоха зlылерг яцар, из дар во.
Шорттига ший барзкъаш тlа а дийха увраме новкъа ялар из, лоалахошка гlолдани го баккха, царга хатта.
Еррига юрта ер чаккха яккха ялача ха мартега кхаьчаяр. Цхьанахь вацар . Со укхаз лелача юкъах чувена хургвий хьогl ер аьнна чуехар кхалсаг, амма Ахьмад воацаш вар.
Цlен да тар кхийта улаш вар. Из хьасома а ваьккха , дlадийцар цо из цхьанена бlаргвайнавоацалг. Дехьа юрта хиннайий хьо? Хинна яц, гlамал ухаш я мотт хьона со?
Пена тlа гlола лелаш а ма вацар из бус юкъе араваьнна дlаваха, аьлар дас.
Воле хьакечле, дехь юрта долха вай. Са даьсар гlоргвац со-м, цкъа аз хlама даалца. Даьса гали уралатташ дайнадий хьона? Жоп эшаш хаттар дацар цо деннар.
Йолел пlури кечбел цигач. Хьона даа хlама мара кхы хlама эшаш дац.
Йоле йоле, хабар кlеззигах деш. Тlаккха гlоргда вай хьа воl лаха.
Ераш бовлалехь, ераш аьлача а, цlенда, ди сайренгахь лестар.Дешале дехь юрта йоалар,тlаккха цигач ший новкъостий болча ваха хила тарлора из,хlаьта хlанзолца цу тайпара хlама леладаьдар цо. Цигач а воацаш вар.Мича ва хьогl е пlажи вигарг?
Ераш шоай юрта кхаьчача, акхар юртахой бар хьунагlар чубоагlаш латташ.
Фуд, малад хаьттачул тlехьагlа.Кlаьнка бlарга вайнавий шоана долхач доагlач гlолла хаьттар lийсаз. Тахан lуйран хьунагlа хьо волча водаш ва яхаш вар из, цул тlехьагlа тхона кхы ганзар из. Хьакхачанзарий из хьо волча? Со волча? Хьунагlа? - цецваьлар lийса.Со-м хиннавац тахан хьунагlа.Хайна далар тхона из тахан lуйрана дlа вахийта хургмичавар. Хlаьта хьанен дар из даг. “Хlанз-м хургдар хинна даьннадар”- аьлар дас,”йоле кхалсаг хьо чу гlо, со юха ваха lаьдал болхлошка оарц даьккха хьавоагlа .”
Тхо а доагlа хьоца аьлар юртахоша.А, шо дахка эшац, тахан денна болха баь кlаьдденна хургда шо.
Ай из-м хlама дацар, цу тайпара гlулакх хилча, хlаьта салоlалургдац тхона.
Аз шоага яхар де, цигач нах шортта хургба. Вешта со юхавеча аз хойтаргда шуга. Уж дlайхакъаьстар. Юха а вийрза волавенна дехь юрта юхавахар ер.
Цигач дlакхаьчача, цхьа хаьхои кхы а ши болхлои мара саг вацар. Кулгалхо чувахав аьлар, хьайга дар тхога хьадувца. Цо дlадийцачул тlехьагlа ла а дийха, хаьхочо аьлар каьхата тlа из лоаца lо а яздай сога хьада, аз кхоана хьаким хьавеча цунга дlалургда.
Хlаьта вайна саг лаха шовзткъеи бархl сахьат даьнначул тlехьагlа мара доладал бокъо яц тха.
Фу даьд фу даьд??! Ай цу шин дийнахь-м ший хур хургмадий цуна.
Сиха зlылерг дlа а теха цхьа хьовзагlеттарг ейта йиш яц? Мала хьовзагlеттарг? Фу дувца lа ва маlсаг? Укхаз тlем тlа яхийта а мичай из. lа-м кхойтта шу даьна кlаьнк ма яхий. Шоашта из мо дар тlакхаьча даларе, хьожаргвар со оаш мала тайпара къамаьла дувцаргдар аьнна , чу волавелар lийса.
Чукхаьчача шоай лоалахочарцига дlа а ваха царца барт бира цо топаши леторгаши ийца хьуна юхе гlолла бlаргтоха. Мича хой кхы гаьнна ца ваьна хила мег из. lашати а я безам хилар, амма кхалнаха цlагlа багlа беза аьлар. Тхо юхадоагlаргда.

Ахьмада кlеззига мара вижа ала маганзар. Ер цlагlа кlаьдача маьнге тlа вижа уллаш санна дацар. Шин кога юкъе лазаяккхаяр цу гаьно. Амма кхы да хlама дацар, гонахь баьде яр кхераме а. Хозаш бов а яр, гаьна доацаш цхьан хlамо кхерая хьала гlета лелаш жут яр. Вешта кхы хозаш хlама дацар. Кхоана-м ювзаргъя хьона аз из цlи, дийнахь-сарралца са вала везе а.Иштта уж уйлаш еш юха дlатхьайсар.

lийсаи цунцар новкъостеи кхы гlулакх ца хулаш чу баьхкар. Дийнахьа хьожаргда вай, хlанз токхора юкъера маха лехаш санна да вай леладер. Шоана Даьл раьза хилва, къинтlера довлаш шо хьувздарах. Вlалла хlама дац. Хьа цхьани бал бац ер, вай массари ба. Из аьнна уж дlайха къаьстар.lайшат lойижаяцар, мар чуварга хьежаш.
Са тувсаш яр из, цуна Ахьмад корвар.
ловже -время после обеда ,до захода солнца
ане - время когда солнце на горизонте
нишк(я) - туалет
кlий (да) - кресло
суртгойтарг (я) - телевизор
уврам - улица
тар - дремота
хьаьхо - сторож
зlылерг - телефон
хьовзагlеттарг (я) - вертолёт
леторг (я) - телефон
Чlиркх - комар

Магомед Тамбиев
24.09.2015, 21:44
3.

Оалхазарашца сомаваьлар Ахьмад уж lехьаш цара наб кхы хьацаейташ.
Дуккха ха яккхар дегl лазаш меттах ца воалалуш. Тlаккха ший гале лаьтта lокlалакхесар цо,гонахь бийхка хинна муш хьа а баьста из а lокхесар. Цул тlехьагlа гаьна хорхе йолча моттиге хьа тlа а ваьнна дlайхьа хьежар из, ший ваха воалача оагlарахь фуд хьажа. Цигач гуш хьу мара яцар. Хlаьта из ма дарий укхан дийзар, хьунагlа ваха аьнна дега уйла йолаш ара ма ваьннаварий ер-м. Сиха lокlала а ийкха, баьца тlара йисаца юхьмараш йилар, вож шушача дола хий доаде йиш йолаш дацар. Иштта а кlеззига дар из. Мича хой наькъа водаш кхы хий ца кхетий а. Ший гали чу дола докъадаь дулх ара а даьккха из даа волавелар из. Дира-м дар из, хий мала дога оттар дира хlама йиача хана, амма цхьа кlеззиг са техачул тlехьагlа дlадоалар из. Нагахь санна хий моле, кхы а дукхагlа мала дога оттар. Дир хилар мара цунах во хlама далацар, вешта-м вуза дика вора цо.
Тlаккха ший поартол хьагулъя дlахо никъ хьо лаьрхlар укхо. Мича хой, сона тlехь боагlаш бий а. Хlанза а укхаз мара кхаьча вац со. Амма бакъда нийса ший мичахь кхаьчав ховш-м вацар из. Кхы а гаьнагlа дlаваха безам бар цуна, хlана аьлча укхаз ер юхаверзе, дешале араваьлча дувца хlама хургдац укхан цкъа дале, шоззлагlа дале ший дlадоладаь хlама саго чаккхадаккха деза.
Заьлгlа яцар укханг шийца, амма гlинбухе lов боалача оагlорахь йоалалга ховра Ахьмада. Хlаьта хlанзехь кхы гучабаьннабацар укхан lов.
Тайп -тайпара жlаленускалаш дар гуш. Иштта царех цlи хlана йоаккха альча , дувцаш хезадар укхан, жlалеш шоай гlулакх даьча моттиге уж хьа тlа доландаь, из-м шийна а дайнадар укхан. Амма хьунагlа юкъе фу жlалеш лела, бакъдоацачох тара да-кх боккхахчара дийца хlама. Иштта уйлаш еш водашехь ког колдал чу лайзар.Юха сецар Ахьмад ког хьала баккха ер велач икк колдал чу а юссаш ког ара баьлар, юха ший икк хьа ара яккха вена ког цу колдал чу lеттар ший пазата бlехьа еш. Из тlера lояккха езаш хилар. Кулгашца хала икк хьала а озая юха lотlайийхар кlаьнко. Из яр ушал дlайолало моттиг. Хlанз фу де деза хьогl аьнна хаьттар ше шийга Ахьмадо, го баьккха гlоргма варий укх ушалий доазонаш довзарий, амма юкъ юкъе гlолла дlаваха кхераме дар, цо lочаувзавой кхы ара вала вlаштаь даргдоацалга ховра цунна. Цу тайпара уйлаш еш ха йоацае лаьрхlар укхо. Шийна юха а ваха цхьа сома гlадж а яккха, юкъе гlолла хьалволавелар ер. Дlахьежача гуш зlамига гlайренаш яр, шойла юкъе гаьнна моттиг а йоацаш. Халла, лоралуш , ший ког баккхалехь,гlадж хьалха lочуотташ хьалхара гlайре тlа кхаьчар ер. Ушал кlоарга яр. Гечув дале а голингашта кхаччалца lочувахар шийна тlа ювха хlамаш бехь а еш, цогl-м согат вацар из, сел гlадваха шийна тlехьа вала мегаь.
Гlадвахар хьалха дар укхан,лаьтта долча кхача кхы а гаьнна ваха везар. Хьалхар чох чаккхаваьнаволаш, вокхахь-м кlезиг- дуккха аттагl хургдар сона , шийца къамаьл дувцаш водар кlаьнк.
Тата а хеза ер дlахьежача чкъаьрийдуарг йоалар эрзашта юкъе пхьид а лаьца. Цу тайпара сурт хьалхар гуш дар укхан. Ер-м чкъаьрийдуарг йоацаш , кхы а пхьидаш юарга я мотт сона - аьнна велакъежар кlаьнк. Тlаккха гlайре тlара кхы цхьаькха гlадж а яккха , шийна аттагlа хургдолаш, дlахо волавелар Ахьмад. Ушал чу хозаш пхьидарчи ункхарши яр, лаккхе гlолла гlетташ лелаш жут яр, бе безаш никъ а бар. Ушал дlакъайла йоаккхаш уллаш lов бар, Ахьмад-м цунца бал болаш вацар хlанз.lочуветталуш , юхаурагlотташ, иккаш lойоалаш юха халабаланза хьатlаювхаш.Из бала а lайжа араваьлар из цу юкъера. Тlаьда амма раьза волаш.Хlамаш тlаккха йокъаергъя аз, шоай йокъаела а тарлу ераш. Кхы дуккха ца хьежий а, гаьни ткъовронашта юкъе гlолла малха зlанараш чаккхаювлар. Укхан хьалашкахьа го боалар цунах ураволаверар Ахьмад, ер юкъе кхаьчача хозаш хий дар. Сихах волавелар кlаьнк, ер лаккхе хьатlаваьлча шин гона юкъе хьаст боалар. Сиха ший гир гали lодаьккха хий долча вахар из. ший дог lаббалца хий менна, ший шуш хьалайизар цо. Гаьна доацаш ецхам яр йоалаш. Ахьмада уж яа безам эттар. Е мерза а яцар уж е кlома а яцар. Кlеззиг мара яанзар цо.
Дехь гув тlа ваьлча ведолг яр. Укхаз салоlаргда аз аьлар кlаьнко. Шийна тlера хlамаш lоаяха юха хий долча lокlалаваьлар из, уж йитта аьнна. Малх хьежаш йlайха яр арахь, хlаьта уж сиха йокъалургъяр. Ший хlамаш бай тlа lоехкар.

Ахьмад кlаьдвеннавар, амма селхан санна дlа а вижа ха йоае йиш яцар, цlи ювза езаш вар ер. Дlа-дехь хьа-дехь а ваьнна жlолам лехар Ахьмадо.
Сарралца ваьлар, амма цlи хьалъйийзар.
Тахан-м йlайхача йоаккхаргъя хьона аз хьо бийса - яхаш велаш вагlар ер.
Колумбо яхачо lамрик хьайийлача хана хинна хургдацар , цlи сегача Ахьмадага хина хьал.

Амма из-м сиха дlадаьлар цуна. Тlайоагlаш латташ lаьржа морхаш бlаргаяйча.Бус-са хиллалца lоцаюжаш ягlаяр lашат. lийсас цхьа шин сахьта наб йира.
lуйрана лоалахой наlарга баьхкар. Хьарчо шоашкара новкъстал долаш да хьона йоахар.Галеш, кхача хlама герз а леторгаш. Масса хул хьунагlа бийса яккха езаш аьнна.
lашат тlехьара яланзар ше дlайигалца. lашат а йолаш бархl саг вар ераш .
Цхьан сахьата гарга никъ бир акхар цхьана. Тlаккха, са а лаьlа. Барт бира акхар тоабаш е, шиш сагах. lийсаи lашати шоаш цхьан цlагlара хиларах цхьана баха лаьрхlар. Барт бира акхарех сага кlаьнк коравоагlе топп урагlа тоха,ховргдолаш. Из барт а баь дlай хьа къаьстар ераш.

Сарралца лийначул тlехьагlа коравинзар Ахьмад. Кlаьдъеннай со аьлар lашато.
Даь хlамам хургдацар, хьо хьай цlоган тlехка тlа ягlа ялари. Фу кхоачашди еннай хьо?
Хlанз хьо лелаергья аз е се лелавергва е кlаьнк лохаргва? Хьа алал.
Ай, цlагlа са хьувзаргдар са. Хьо мичав ца ховш кхы а кlаьнк дагавоалаш.
Йиш ерий са шаккхе а доацаш lе?

Морхаш кхоалаш латт сигале. lаьржа морхаш.Догl доагlаргда вайна. Цlи ювза эшаш яц, хlаьта а догlо дlайоаергъя из. Йоле цхьан гаьна кlала моттиг йо вай воашта.

Хьалхара тlадамаш lотlадоладелар. Ахьмад а ший поартол йица сомагlа йола гаьнаш тlа кlала ваьлар, гаьна тlоа бар сегаш, хозаш дlи дар. Догlо , укхан иштта а йоккха йоаца цlи дlайоайира. Тахан а шийлача бийса яккха езар укхан. Шийла мара ецаре-м хlама дацар цу ден тlа тlаьда а. Иштта-м цамагар лаца а гаьна дацар. Хобвенна ший гали марха а дела lовижар Ахьмад.


хорхе (я) - раскинутое место на верхушке дерева
дешале (я) - школа
заьлгlа (я) - компас
жlаленускал (да) - гриб
ушал (я) - болото
гlайре (я) - остров
чкъаьрийдуарг (я) - цапля
эрз (ба) - камыш
жут - стая птиц
ецхам - брусника
ведолг (я) -поляна
жlолам - хворост
дlи -гром
гечув (да) -брод
ункх(я) - жаба

Магомед Тамбиев
24.09.2015, 21:59
4.

Ведара чура санна доагlар догlа. lаьржача морхаш сигале кхаларца гонахь мелдола дахар баьддаьдар. Ший гали юхех хьатlатоlадаь цхьан йоккхача нажа кlала lохайра Ахьмад. Шийна гаьна доацаш цхьа хlама тlехьа яннача санна хийтар укхан, амма гуш хlама дацар. Сегача тlоас сийрда йоахар буне. Техача тlоас ведолга юкъе лаьтта хинна гаьнна вlашах яккхар. Хlана дар из иштта хацар укхан , амма цхаь латтача гаьна каст-каста детталора из. Ший дас дувцаш хезадар укхан. Ший керда доаладаь нускалаца ваха хиннав мара доахана тlехьа, цигач догlа доладеннад, дlи детташ, ший нускал гаьна кlала а дита ер доахан долча дlавахав. Техача тlоас нускал доацаш витар из.
Из бахьан долаш цхаь латтача гаьна кlала ца lе хьожар Ахьмад.
Тlарш мо тlоадаваьвар из. Хlанз-м кхы лечкъа везаш вац со-м. Ший хургдар хиннад.
Со-м дlахо дlагlоргвар. Баьди я-кх, мичахь вухьаргва со гlо бакх а.
Хьалха-м, дага доагlа сона ,сои новкъости тхойла къамаьл дувцаш. Юртара маlсаго ший маьшен хьуна юкъе, кашмаш долча lооттайича,тlаккха дlа а ваха из хьаийцачана аз дlалургъя шоана оаларе, сои сои кхера ца луш гlоргвар дувцар акхар шойла.
Хlанз-м ховра укхан ший из мо дола хlама де мегаьхургдоацалга, вешта ер маьшен хахка ховш хиннаваларе а. Акхар гlиш дар уж.

lийсаи lашати а тlоадабаьбар. Амма ераш-м lаьмабар, цу тайпа халонах хало хеташ а бацар.Ший хана тур текхадаь нах бар.Тахан хlаьта цхьанахь дохалургдац вай. Укхаз бийса йоаккхаргъя вай аьлар lийсас.lийсайна ховра дуккха ягlача гаьнаш тlа тlоа ца кхеталга, цуна кхы а ховра гаьна лаккха хила йиш йоацалга, гаьна лакхалга хьежжа хила езар гаьнашта юкъе йола моттиг.Кхоана малхахьажар сатувса аз. Йокъ-м лургъяц хьунагlа иштта сиха, хlаьта а догlа ца доагlача хана аттах хургда вайна.
Фу де вахав хьогl из? Фу даьдар вай цуна? халхийтадар цуна цхьа хlама - яхаш ше шийга хаттараш телаш ягlар lашат.
Кlаяннар, фу дувцаш ягlа хьо цигач? Сона коравайта lа из , халахетар-м аз дергда хьона цуна. Цун дегlа тlаоттаргдола таlазар яхий lа. Ца хайча дикагlа да хьона. Хlанза тховса хьажа веза.

Цу бийсана цхьаккха царех тхьовсаваланзар.

Юртахой шоай барта баьча беса,баьдйийрзача чубахар. Догlа кlала-м хlаьта а бахар уж.
Кхоана юха гlоргда вай аьлар цар, догl соций наггахьсена. Вешта-м цигач лаца хlама яц.
Оакхараш дlа ца вуий, моцало вургва из цигач. Хьунагl-м со мо кхы вац яхача маlсага а хала хул.


Акхарна моттар дацар, Ахьмад-м зlамига вале а хlамаех кхеташ, кlала вусаргвоацаш кlаьнк вар. Са хиллалца иштта хобвенна ваьгlар Ахьмад. Догl сацадар, морхаш михо дlаяхьаяр. Гучабаьннача малхо буне сомаяккхар. Селхана кагъяча гаьнага хьажа вахар ер, из йоалар ведолга нийса юкъе.Ер водаш латташ хьалашка гlолла пхьагал едар укхан когах хьокхалуш, ер цецваьнна цуна тlехь хожашехь кхы цхьаькха хlама тlехьаялар. Из дар цхьогал цунна тlехьадедда додаш. Хьун юкъе дlакъайладаьлар уж. Ший сенга хьажа вахав а вицвенавар Ахьмад.Тlаккха дагадеха, ший гаьнага хьежа,дlаховолавер из.
Тlаювха хlамаш тlаьда яр, хlанз уж lояха лела ха яц сога. дlахо ваха веза.
Корт бар лазаш, йоагlаш наб яр.lокlала ваьнна ший юхьмараш йилар цо. Цу чура хий а менна, галий чу шийна корадаь хlама диа, новкъаваьлар. Даа хlама кlеззига луш латтар, хlаьта кхы мел дуккха lе лаьрхlа ва ер цу хьунагl хацар укхан.Хlанза а кхы хlама мича хиннад укхаз са го безам болачарех, е сакъердаме новкъосташка дувца мегаргдолаш.
Ший ушал чуваха хиналг таацар укхан,кlеззига хетар.
Уйла еш вар Ахьмад шийна селхан бийсан бlаргадайнача хlамаех, сел кхеравенна шийна из хийтар е бокъонца цхьа оакхар дар цигач.
Гаьнашта юкъе къайлаваьлар ер. Кхы а кlоаргагlа ер хьунагlа ваьлача хьона кхорий гаьна кlала бора ча йоалар цхьа хlама лехаш. Цо зийра кlаьнк. Хьатlа ера из Ахьмад волча тlехьашкара когашта ураэтта цуна бlарахьежар. Амма Ахьмад меттаваланзар, цуна ховра ер воде из цунна тlехьа йодаргъолалга, кхы а ховра укхан окхарашта бlаргаш чу хьежа йиш йоацалга, хlана аьлач, шоашца латта волаш санна хеталора царна.
Кlеззиг укхан бlарахьежаш а лаьтта дlаяхар ча. Хьайна са дезе гош хьоабе аьнна веддар Ахьмад lоловзача лараш тlа юкъе ши метр хилал моттиг а юташ.
Дага доагlар укхан шоай юртара йоккхача саго дувцаш, шийна хьунагlа ехача хана хиннар. Цунна а тlа кхаьча хиннаяр ча. Амма , Багlез дувцар ший цунга аьлар яхаш “Хьай цlога ма ейа ча, со сай цlагlа я.”
Цхьа бакъда Ахьмада-м ший цlи а йиццъеннаяр.
Наькъа водаш цхьа бекъалг а баьккха , ший даь урсаца из ира бе хайра ер. Мича хой цу тайпара кхы а хlама хуле а. Тахан сиха кlаьдвелар Ахьмад, бийсана наб ца ялга хила дезаш дар из. Цlаьхха корта кхеста lовежар из. Юха бlаргаш хьала дийлача ший цlагlа маьнге тlа уллаш санна хийтар цунна. Юха дlакъовладелар бlаргаш. Меттавера Ахьмад лаьтта уллаш вар ер. Малх хьежаш болаш са лоlаргда аз-м , лаьрхlар цо.
Гаьна кlала дlавижар из. Тlакхоачар тlакхоачаргва-кх, амма аз са цалоlий со дlавохалургвац.


Мича долхаш да вай? нийса мукъа бий вай беш бола никъ? - хаьттар lашато
Мича долхаш да-м ховра сона, ер моттигаш йовзаш я сона. нийса долхе-м хац сона вай. Из-м укх оагlарахь вена вий хац сона. Вена вале нагахь санна хlанз вай тlакхоачаръйола ушал ваха хила тарлу из.
Ма дувцал хьайн из мо дола хабар, иккхар lашатагар, елха яла йоалаш.
Йоле го баьккха гlоргда вай. Ушал чу долхе кхы ара ца довла а тарлу вай.

буне (я) - природа
тlоа -молния
гlиш(да) -мечты

Магомед Тамбиев
24.09.2015, 22:00
5.

Ушала го баьккхар lашатои lийсази, кхы зlамига яцар из.Нагахь санна из ушал юкъе гlолла ваха вале фу де дергда вай? - хаьттар lашато.
Вахавале цу оагlарахь хьожаргда вай. Цкъахьалха укх оагlарахь гlоргда вай. Юхадоагlаргда вай. Сел гаьна ваьна хила йиш йолаш вац из. Оакхарий цуна тlакхаьчадале фу дергда цо? - йоахар lашато.
Тlаккха вайна цунна тlехкаш гургъя. Бегаш бу аз бегаш , аьлар lийсах цунна дlа бlара хьежа, хьона месал сай воl ца везаш мичав со. Цхьа бакъ да нихь увза-м дезаргда цуна, цу тайпара хlамаш леладе кхы цунна дагадохаргдоацаш.
Гlадж-м йоагlар цунна, елаелар lашат, хlаьтта а хатта деза цунга , фу бахьан дар цунна цlагlар иштта хlама ца оалаш , е вода со воагlа со доацаш, дlавахар.
Воккхахиналга хьахайташ хургва из. Цигач цхьанахь тувлавенна , велхаш лелаш хургва хьона , воккхахиннар.
Хlанз аьтта оагlарахь долха вай. Цигач гаьнна доацаш хьаст боала, хьогавенав со.Укх моттигашка-м дуккха хиннавар со. Цу юхе цхьа ведолга а йоала , цу тlа са лоlаргда вай.

Хьаста тlа кхаьчар ераш, шоай дог lаббалца хий менна, ведолга тlа баьлар. Юкъе йоала гаьна бlаргъейра акхарна, селхан тlоа кхийта кагъя хинна.
Дlахьажал хьало аьлар lашато лаьттанга пlелг а хьокхаш , тов еций из? Цхьа саг-м хиннав хьона укхаз , вай вар вий хьогl из?
lийса товна тlавахар lогора а хайна пlелгашца ловза йир цо из. Дуккха ха яц ер укхаз йийза хинна. Амма вайчунна-м моргда аьнна хетац сона цу тайпара хlама.

Ахьмад аьнна кхайкар ераш. Жоп луш сага вацар.

Ахьмад цхьа йоарч хиллал никъ баь водаш латташ вар цу хьуна мел йола колдаш иййеш. Шийна ха а ца ховш цхьан къорешке кхаьчар ер. Листа хьу яр из. Халла мара гаьнашта юкъе чаккхвоалалацар. Арахь ди дале а , цу юкъе дола хlама лертlа гуш дацар, малха зlанараш наг-нагахь мара чаккхайоалитацар гаьнаш.
Ахьмад цхьан хlамо соцавергвоацаш санна хеталора. Тlа дувха барзкъа дохадаьдар, амма леладе мегаргдолаш дар. Хозаш оалхазараш мара дацар. Гаьна дlа тlа тайжа lоэттар Ахьмад кхы дlаваха са доацаш.Форта тlа гlолла тlаьда хlама йодаш латтар, кхеравенна ший латтач висар ер. Бlехал ма хилабалар хьо, бlехал ма хила балар хьо!!!
Из-м бар. Укхан бат йолча хьатекха , мотт арабоахаш боалаш бар. Са ца даха хьежар Ахьмад, дlагlоргбацар хьогl иштта со лаьттач, кхы из дlацабодаш тlакхийта форта тlара лаьца лостабаь дlабахийтара цо из, ший цецца воалаш ший даьчох.
Укх юкъера сихах аравала веза аьнна. дlаволавелар Ахьмад. Водаш латташ ког кlоагача ийккха кагбечара ваьлар ер, Дал къахетамца хоада мара бинзар. Цlий lодоладелар. Шийна тlера коч lояккха дlабийхкар цо ког, амма цlий саца лаьрхlа дацар.
Тlаккха юха хьа а яьста чов йолчал лаккахlа дlайийкар. Кlеззиг цlий дlалаьгlдаллалца lохайра из, хьана аьлча метта ер вувле цlий чlоагlах lодара мара кхы пайда хургбацар.
Юха а цхьа хlама юхе гlолла тlехьа йолаш санна хийтар укхан.
Теба дагlаж акхациск дар, укхангахь хьожаш дацар из, е ер зийна вацар цо е укханца бала болаш дацар из. Кlеззиг ер лакхахьа хьежача зlамига лийг доалар даржаш.
Ший дагlачара кхоссаденна форта тlа кхийтар акхациск, лийг меттадала кхоа динзар. Детталора из, амма мукъадалитанзар из. Ший фос йийца къайладаьлар акхациск.
Цецваьнна царна бlарахьежаш вагlар кlаьнк. Тlаккха шуш хьаийца цхьа ши къург бира цо.
Цlий лаьгlденнадар. Никъ дlахо дlахьо аьнна ер хьалгlатта велача юхе гlолла lовдарг текхаш бодаш латташ бар. Ер еррига хьу акхарех йиза я мотт сона. Укхаз-м lовижа а кхераме да. гаьна тlа воале е лаьтта вагlе , бlехалаш, lовдаргаш, акхацискаш. Ваха веза ваха веза. Боарамза хьу,кхоачалуш латта даа хlама.тоъаргда мотташ хиннавар ер, юхе а дацар, цу ден тlа хоадабаь ког, деха барзкъа. Цхьаноагlарахь кхераме дар из, амма вокха оагlарахь хьежача сакъердаме хеталора цунна из.

Къорешке юкъера араваьлар ер. Дlахо аттах дар ваха. Кlаьдвалар децаре.
Когаш ший дий хацар укхан. Ший лаьттач lовежар Ахьмад, юха а хийтар укхан ший маьнге тlа уллаш санна. Валар-кх со укхаз уллаш.
Ер хьакхийтача баьдъеннаяр Дlахо дlавохалургвацар, баьде йолаш, ший гале чура юхе диса хинна даар дlадиар. хий кхоачалуш латтар.
Юха а доладелар догlа. Со дешале вагlача ханахь-м дагlацар ер догl, Хlанз-м чlоагlа доладелар ер, со укх хьунагlа веча.
Гаьна кlала lохайра. Пхи минот яллалехь тхьайса дlавахар.


Юха а догlа доагlа, хlанз баьде я. Са лоlа вай - аьлар lийсас.
Цунца раьза хилар lашат а.Укхаз йисте хургва из, кхоана са хилаллехь арадовргда вай. Хlанза са лаlа. Уж lобийшар.


Юртахой бар lобувшанза. Юхех вахача лоалахочо дlа а ваха кхийча латтача хьайбашта кем билар, хий а оттадир. Мецал лерг ма дий ераш.
Тlаккха юртахоша барт бира, кхоана юха а гlоргда вай lаьдала тlа , хlанз-м даьнна хургда уж шовзткъе бархl сахьта. Цар хlама ца дой вай воаш гlоргда царна тlехьа. Шоай поартол гула а я , пхьер диа lобийшар ераш.


йоарч - расстояние около 5 км
къорешке(я) -дебри
акхациск - рысь
лийг - косуля
фос - добыча
lовдарг - удав

Магомед Тамбиев
24.09.2015, 22:01
6.

Юха а бус-са хиллалца догlа денадар. Ер аьтинга бутт - догlан бутт ба мотт сона йоахар цхьан юртахочо.lуйрана ворхl сахьат даьнна ха яр из. Ара баьнна латташ Ахьмадий новкъостий а бар. Царна юкъе, цунна дикагl вола доттагl а. Башира ховра из мича вахав. Мича вахав аьлача а. Из хьуна вахалга, фу бахьан долаш вахав а.
Ваха валар со а цунца. Сай доттагl цхаь ца вуташ, уйланга ваха латтар из. Кхы а дага дехадар цунна боккхагlчарга из дlа ала. Амма из цо дlаоале,укханга хоаттаргдар, хьалха хьа сена аьннадацар lа аьнна. Ер бехке вергвар, цудухьа йист хиланзар из.
Юртахой дехь юрта баьлар lаьдала долча. Хьаким балха вацар. Ийса сахьат даьлач хьакхоачаргва из аьлар болхлоша. Из-м бlарча ши сахьат ма дий. Цуна болх ма тlехьа болалуш ба - раьза бацар нах.
Иштта ба-кх уж хьакимаш - аьлар болхлош.
Хlаьта дика болх-м ба из кхы воккхагlа хьаким воацаш. Мегаьд, сабар дергда оах.
Амма кlаьнк фу де дезаш ва, хьуна юкъе лелаш вола? Цо дергдий сабар? Тамаш хета тхона-м.
Зlылерга тохал цунга. Техар зlылерг, цагlа вац аьлар, балха вода аьнна араваьннав из.
Ийса сахьат даллехь хьакхаьчар Мухарбик, из вар из,хьаким ва яхар.
Салам дена, моаршал хаьтта баьначул тlехьагlа хаьттар Мухарбико, фу бахьан долаш ераш баьхкаб аьнна.
Хlанза а хаций хьона? Ва маlсаг кхо ди даьннад кlаьнк воацаш вола. Нах тlехьа бахийта безар цунна. Хьовзагlеттарг яц ма яхий оаш, жlалеши нахи мукъа бий шоага?
Оаш тхона нах ца лой тхо тхоаш гlоргда-кх цига!
Болаш ба нах, аьлар Мухарбико, болхо чунга дlа а вийрза, волел цигач бола нах хьагулбел, сиха!
Болхло дlавахар, пхи минот янна яцар итт саг шийца воалавеш юхавера ер.
Кхы саг веце цигач - хаьттар Мухарбико. Вац , кхы дукхах вай мичахь хиннад?
Мегаргда хlаьта. Оаш фу де е, укх нахаца дlа гlо, шоашца жlалеш а ийце.
Дий вайга жlалеш?,
Шиъ да, цаl -м царех къаденнад, кхы хlаман пайдан дац.
Из укхаз дита тlаккха. Къонагl дар хьа ийце. Из еррига хьу тахка шоай безам бале. Амма из кlаьнк воацаш юха ма деллаш.
Цигач шуна беттал совгlа ха яккха езарг яле а.
Кхийтарий массаварг?
Кхийтар аьлар цхьан багех лувча санна.
Доле тlаккха сиха, ха ца йоаеш, шоай хlамаш гула а яй.
Укхаз мала хургва тlаккха ? - хаьттар цхьан болхлочо, тхо дерригаш дlадолхе.
Ер болх сога бита оаш, укхаз кхы lа ях хlама хилац. Шоай кlаьнк лаха гlо шо, из ба шуна болх.

Тlаккха юртахойи болхлойи цхьана хьу йолчахь болабелар. Жlале а йийца.
Амма из-м дlатlахьежача кхы пайдан долачох тара дацар. Бакъда кхы де хlама дацар.


Цу хана Ахьмад вар къорешкер ара ваьнна водаш латташ. мец-м веннавар ер, амма гонахь хlама дацар даа мегаргдолаш, цхьа lов беце. Из буаргболаш дlа тlа воалаш латтар Ахьмад.
Цхьа кlеззиг гаьна ваьлача гаьнаш тlа доахкаш кlоажамаш дар, уж дар жlаленускалаш, даа йиш йолаш дар уж, тlехьнахьара тайп-тайпара бос болаш хулар уж,ший доахкача моттигаг хьежжа сийна беса тlара сира беса тlа кхачалца ,къаденнараш сийрда бора хулар амма чухьнахьа пхьагала дулх санна кlай, чам болаш а, цу ден тlа пайдаме a, геттара дика хулар уж цlий кlеззига долаш лазар кхийтача наха, кхы а дуккха пайдаме хlамаш дар царга.Вешта жlаленускалий санна бацар цара чам, Чинкош «му эр» оалар царех из яхалг дар «гаьний лергаш».
Сиха тlаведар ер царна, тlехьнахьара урсаца цlенна а даь , юкъегlолла ахадаькхар.Ма мерза а хетаделар цуна уж.
Иштта мерзалора , хьалха гоама хинна хlамаш а,уж доацаш висач.
Уж даа хlамаш дlакхувсачарна тlаоттийла из мец ха, цар кхоам бергболаш,уйла йора Ахьмадо.
Кеча дича -м вlала мах хурбацар акхар, амма иштта а мегаргдолаш да ераш аьнна ший гале чу кхайсар цо кхы а.Цул тlехьагlа хий а менна дlахо вахар.Колдаш гулаеш,наг-нагахьа баьца тlа а воалаш. Мlадехь хьалвизза , биркъе волаш, амма ший леладечох раьза волаш. Кхы фу дергдар укхо ше шийх раьза ца хилач кхы бараш-м хlаьта а хург мича бар.

Колдаш дlа ялар, царел когамет кхерий доладелар, тlехьнахьа баьцахи lовнахи бизза.Боккхий бар уж, иштта зlамига бараш а бар цигач.
Кхерий хьу я моттар из. Из-м яцар.Пхьера ха яр. Юха а догlа доладелар.Дlи къувкъацар. Наб йоагlар. Кхерашта ший гали lодила цу тlа корт lотlабила дlавижар.Лакхера шойла вlашка латташ бар уж ши кхера,кlала чу вала моттиг а юсаш, цу кlала улар ер,из бахьан долаш догl хьатlакхачацар укхан.
Наб кхетацар.Дагар де эттар ер. Висараш шийна ховш йола. Эзарне тlа кхаьчар.
Наб-м кхеташ яцар. Иштта мерзе хана тlа ваьлар ер, амма мерза наб хьая лаьрхlа яцар. Кхы а иллар берзий ха яр,lехаш бертий яр, кхы а кlоаргагlа кхерашта юкъе ваьлар Ахьмад. Ший урс хьалдаькха. Берташца лата кийча вар ер.
Халла баланза тхьайсар.

Догl соцаш дацар. Хьунах баьде а шийла а яр. Бертий яр мецъенна лелаш. Юхе йолаш санна хеталора.

Юртахой lаьдала болхлошца салоlаш бар. Хувца а луш.
Иштта а lисайи lашати а бар.

lов (ба) - мох
кlоажам - древесный гриб
сира - серый
чинкой - китайцы
биркъе - неопрятный
висар(аш) -цифра(ы)

Магомед Тамбиев
24.09.2015, 22:03
7.

Хьалха водаш Ахьмад вар, цуна тlехьа боагlаш даи даь-сесаги бар
царна тlехьа боагlаш юртахойи lаьдала болхлойи бар.

Диълагlа ди дар.Ахьмад эттавар,бlаргаш чукхийтадар, гlелвеннавар.
Нидз бацар лертlа гlо баккха.Хlаьта а саца безам бацар.Кхы фу дергдар цо сецача а?
Укхаз lе е? lергвар,цхьа горинг мукъа латташ яларе, цу чу бийсаш йоахаш, дийнахьа арахь сайна даар лехаш леларг ма варий.
Когаш хьалшкахь тувсалуш йодаш пхьид зийра укхо, из хьалаца воалар из, амма тlаккха ца лаьцач дикагlа да аьнна хийтар укхан. Пигаш доале а хац, сона уж эшаш дац.Минот дlаяханзар дохьаш доалаш йола пхьид лаца. Цуна хацар цу пхьиди дохьаш итт сага вела дий. Цlока тlа хьокхаделач кхоачам болаш дар уж дохьаш.
Валар соца Башир. Аьннадар аз цунга, ва тиганзар.Хlанз-м дехке ваьнна хургва хьона из, уйла йора Ахьмадо,из мо дола хlама хьалхара хулаш дацар. Цхьанахь долхе вай е цхьа хlама дой аьлач юхаозалора из, тlаккха дехке воалар.Цхьана тхо даларе цхьакха дош хетаргдар сона е хьу чаккха ялалца ваха а.Ший гали чура кlоажамаш хьа ара даьха диар цо.Тlаккха ший шуша чура хий мелар цо. Из Селхан доагlача догlан кlала шуш лоаттая гула даь дар. Иштта-м хlама хьадергдолаш ва ер, наха вутаре. Цхьан гаьна тlара вокха гаьна тlа гlетта йодаш цестарг яр.Цестарг я - гlетташ йола бlарашдуарг. Оалхазар санна-м гlеттацар из, хlаьта а шовзткъе итта гlо хиллал моттига гlетта йохалора из.Иштта сакъердаме хlамаш хулар хьунагl, хайча дика дар.
Кога-м бийрзабар укхан, чов дlакъовлаенаер.Деррига хlама ший гартаца додаш дар укхаз, ший хlаваи дар. Юртар чула хозагlа дар.Гаьна тlа а ваьнна, эггар хьалха санна
ткъовронаштlа гонахь муш бийхка, амма хlанз-м гали юкъе lодилар цо,шин когда юкъе кlаьдах хургъйолаш.Делкъа ха мара еций а, наб йоагlар.


Амма цу хана юрта ший самукъане хlамаш дар. Истий бар гулабенна аьлдаташ дувцаш багlаш, чуlийна.Хlара яр цхьац дош оалаш.Йист ца хулаш йисанзар цаlа.
Даьр из кlаьнк вита-м витанзар цу даь-сесаго дlавахалца.Иштта пlелгаш lувташ, са даккха е lочудола ца вуташ.Мискинг, оалар юкъе гlолла дане.
Ший хlанз цхьа дика кхалсаг я ала еха хургъя ер хьунагlа ший мараца. Саг воаца саг, ший сесага доал де ца могаш.Ховра а ца ховра а, дар а доацара а дувцаш,шой пlури а буаш, берста батlа боахкаш бар.Цар дувцаш дола аьлдаташ бlарг гуш даларе, нах унзар бовргбар. Кхы фу дергдар цар цу юрта,балха-така а бацар lуйрана доахан дlалоахкаш,дlалоахкаш аьлача а,шоай цlагlара арадоахар уврама тlа.Сайрана уж чу доаладе ухар. Вож йола ха - йоахарий ха яр.
Хlанз, ший мара вигар ца тоъаш , вай моарой юкъебехьаб хьона.Шелача хlанз лелаш хургба хьона, баьдеча хьуна юкъе.Кlеззиг елайий хьогl вай царна хlамаш чу.
Царна раьза воацаш юстера а ваьнна латташ Башир вар.
Кхы царга ладувха нидз боацаш, араваьлар из,хlама аьлач дlакхоаларг ма варий.


Акхар моарой дийна бар, хlама хиннадацар царна а е lаьдала болхлошта а. Кхы сихо йоацаш шоай паргlатта гlо боаккхаш болхаш бар, хабар тотташ.Малагl оагlорахь баха беза уйла еш а бацар.Бlарг дlа хьежач никъ бора. Оакхарий деттадаланзар акхарна новкъа. Хьана аьлча оакхарий наьха оазаш хезача шоай дlадолхар. Наггахь мара хилацар оакхарий наха тlадетталуш, уж тедаш е буаш.. Вешта боагlаш нах хезача дlадолхар уж.
Долел хlанз хlама кхоалар вай.Водаш латтача хана сиха мецло саг.
Воле цхьа ши саг дlа а вахе дахч даккхал вайна, декъа дахч, ала дезаш мичад шо уж мишта хила деза.
Ала дезаш-м дацар тхо, амма цхьац долача хана дагар ма доалий из, белабелар уж.
Догlа дена долаш хала-м хургда декъа дахча лаха.
Ах сахьат гарга ха яккхар дахча да бахачар.
Тувлабеннаб хьогl ераш, йоахар юхебисачар.Ха сайренга йодаш ма латтий, кастта догlа доагlаргда, тlаккха цlи ювза йиш йоацаш дусаргда вай.
Ва вой аьнна кхайкар акхарна юкъера цаl.Укхаз да укхаз да тхо яхаш, раьза болаш боагlаш бар.
Шуна са сево даьккхад иштта мукъа? Ма чlоагlа раьза да шо.
Дахча даккха даха, из лехаш доахкаш.
Хьуна юкъе дахча леха дези сона-м хайнадацар.
Ай дlахо ладувха.
Деррига дегlа лерг хинна хьежаш да-кх тхо.
Комараш корайира тхона.Тайп-тайпара, Ецхамаш,чlинжаргlаш,гlаьрин аш,lаьржа кхазараш.
Дlадовла дlадолвла, вай даха мегаргдолаш да, ер мо вахар юрта а мича хиннадар укхаз яхаш белаш бар.
Тахан укхаз моттиг кийча ергъя вай аьлар хьалхаваьначо, моттиг кийча е еза.Сигале морхаш гулъеннай.
Цlи дlайовргйоцаш фу дергдар теш. Гаьна дlакlала йоаккхий вай из? Дlехьа - сехьа lежамаш лаьтта чу а теха цу тlа гlолла хlама йилача, дlогl чу ухаргдоацаш.
Дlавал , аьлар цхьано, из-м бlарча болх ма бий хlанз.
Даьр хьай шелача бийса яккха безам беций , бе безарг-м ба хьа из болх, са вош, жоп делар воккхо.
Цу хlама ка йоалаш сага веза укхаз.Укхаз ва барайта саг хилал, берригаш а даа хlама мара ка йоалаш а бац. Белабелар берригаш а.Хlаьта из-м велхал хвама дар.
Сахьатал совгlа ха яккхар, цхьа хlама хила мегаш дар, хьагучох. Е гаьнашта цlи яккха а е цlи дlаяйна а.
Юххера а баьлар ераш. гlулакх хилар.Цlи-м догlан кlалхара яккхаяр акхар,хlанза шоашта фу дергда ховре.
Догlа доладелар.Гаьнашта кlала lохайшар ераш.Наг-наггахьа дахч кхала тосаш.догlа чlоагlа дацар из бахьан долаш дика чакха далацар из гаьна ткъовронашта юкъе гlолла.
Баьд еллалца къамаьл дувцаш баьгlар ераш. Тхьовра сиха болаш хинна юртахой,кlаьнка лаха сихо е хьожаш бацар.

Цlи-м lийсази lашатойи а йийзаер. Боахьбала кхоабир ераш, догlа далехь.
Сел зlамига волашехь иштта гаьна-м ваьнна хургвац.Бийсана никъ бой хьогl цо?
Е юхавийрзавий хой хьона из, кхыча оагlарахь гlолла дане чу ваха вий теш?
Тlаккха вай цlагlа доацаш цецъваьнна хургма вий из.
Дуккха хаттараш дар, амма жопаш доацаш дар.
Хаттараш деш lашат ягlаш яр, тар кхийта уллаш lийса вар.
Укхан бе дац наб е моттиг хилачахь. Доккха са а даьккха гаьна букъе теха дlайижар lашат а.

Ахьмад ший вагlача гаьна тlа вагlаш вар меттах ца воалаш. Доагlаш догlа долашехь.Тlоадаваь, меттаца догlан тlадамаш лувцаш.Догlан тlадамаш къамарг иккха кхайкаве волавелар ер.lотlадитар цо из гlулакх. Хьаж-юкъе кулг дилача вlайха вар ер.Дегlа-м шийла хетталора.Кхайкаве волавелар.
Юха хьежач баь бlаьха никъ бар,хьалшкахь бе безаш кхы а мел ба хацар. Дехь сехь а иштта дар. Фу де бира аз сайна ер бала.
Амма хlанз-м тlехьа дар велха. Маl веций хьо? Чаккха даккха дlадоладаьр.
Фаьлг дагабехабар укхан, бераш дунен го баккха арабайна хиннабар воккхавар хьалха а волаш. Дика никъ баьчула тlехьагlа раш дlабувша боахкача ханна, воккхагlчо ший ши ког шоай дlахо никъ бе безача оагlарахь дlаберзабира, шоашта ховргдолаш мича бах беза. Амма из тхьайсачула тlехьагlа зlамагlчара юхаверзавира из, шоай цlагlа оагlарахь.
Шоллагlча lуйрана ераш дlахо никъ хьо болабелар. Акхарна йовза моттигаш гуча ювла йолаелаш йоахар воккхахчо деррига дунен го баьккхар вай.
Из санна ер тхьовра юхаверзаве саг хиннавалере...Велакъежар.

Горинг (я) - курятник
пиг (ба)- бородавка
цестарг (я) - белка летяга
аьлдат -сплетня
ецхам - брусника
чlинжаргlа - бузина чёрная
гlаьринг - боярышник
lаьржа кхазар - чёрная смородина

Магомед Тамбиев
24.09.2015, 22:04
8.

Пхелагlа ди дlадоладелар.Малх хьалбаьлар.Ахьмад меттагl воалаш вацар.
Ши бlарг бийла бар.Хий дацар мал,селхан вицвелар ер хий эца.
Тlаккха кlеззиг меттагl ваьлар, кхы а кlеззига. Хала урагlеттар. Лазаро лаьцавар ер.
Хала баланза лакхе гаьна тlа ваьлар из. Малх хьежач шийна вохьале аьнна. Дика ха яккхар цигач.Юха lокlалаваьнна комараш хургъяцар хьогl аьнна лаха волавелар ер.
Хlара буц кlалтlара йоахаш.Сел чlоагlа хьогвенна буца тlара йис мотта хьекхаш мела волавелар Ахьмад.Моттаца гlулакх хиланзар, тlаккха кулгашца гулайира йис,цхьа кулг баьцашта кlала оттадеш, вокха чунца цу тlера хий lохьокхаш.
Деррига даьчула тlехьагlа укхо менна хий кхаь къургага кхачал хила мегар.
Биъкогар этта баьцашта кlала хьежар ер,хьа ара йовла комараш мичахь лечкъай шо яхаш.
Цаl шиъ кхоъ со воагlаш ва шо лаха.Лаьцарий!? Укхаз яц, кхычахьа хьожаргва со
мичадахар хьогl кlоажамаш? Деррига хlама цхьан дийнахьа дlадоалаш мича хул!
Е хул?

Дехьа хьежача нал боалар ший муцlараца лаьтта оахкаш, фу лехаш бар хацар.
Урса кулг диллар укхо,из лаца аьнна, амма тlаккха из уйла lотlайитар, цо-м ший муцlараца тедаг ма вий, са-м кхы а ваха безам ба.Кхы бола никъ хержар Ахьмадо.
Гаьна тlа йоахкаш гизгаш яр, мазаш деш.lехаш оалхазараш дар.
Юххера а цхьан гаьна тlа кхаьчача lов боалар,из баа дага эттар укхан.Цхьан маlсаго дувцаш хезадар укхан, шоай набахтера байда боагlаш, хьуна юкъе гlолла, кхы даа хlама доацаш ераш бисача хана,шин кlира lов биабар цара.Дина-м бар,пехкий хьувкхера кхийта хиннадали а.Хlанз-м дикагl бар уж.
Баъа волавелар ер, кхы де хlама дацар, юкъера чоапилгаш , нувхаш дlа а йоахаш.Тlаккха lеттадира. Буц яр-кх, мишта йиай хьогl цара из.Гуш жlаленускалаш а дацар.
Юххера а баьцакомараш тlа кхаьчар ер. Баьцакомараш lуйрана е сайрана гулайича дика хулар, вештта малх хьежача хана сиха мlаьд лора уж.
Чlоагlа гlадвахар Ахьмад, баьцакомараш дуккха-м яцар, хlаьтта а, укхаз уж яле юхе гlолла кхы хила таралура. биъкогара текхаш водаш вара ер, хачи голаш кхоачаеш.
Гали чура шуши муши хьа а йица, гали дитар,из текхаде нидз болаш вацар из.

Хьуна къорешке кхаьчар lийсайи lашати, гаьнаш юх-юххе латтар чаккхавала хала долаш, го баккха беннабар ераш, амма lашато цхьа хlама зийра, юхе ер дlа тlа еха леторг хьаласегача кlада дар ткъовронаш тlа доалаш. Ер-м вай чуна барзкъах тара да.
Укхаз юкъе гlолла вахав из. Вай а иштта гlоргда хlаьта.Со дlа хьалха валийтал аьлар lийсаз. Леторг йоацаш баьде яр цигац, ди дале а.
Дика-м чаккха воалавеннав ер укх юкъе гlолда,йоахар lашато.Маймал ма дий из-м мичахь гlолла чаккхаваргволаш, жоп делар lийсаз.Хьайна могача бес хьожаргъя-кх хьо дlагlо, тlакхоачаш латташ санна хета сона вай цунна. Хьа дего фу йоах къаеннар?
Из йоах-кх са дего а.Гош хьоабе тlаккха, ший оатхалаш юташ вахав мотт сона ер цу наькъа.
Ха безам бар са уж вай lаьдала болхлой арабайнабий хьогl? - хаьттар lийсаз, хьона фу хета цох? Со цига вахача хана-м иштта сиха доладала йиш яц тха яхаш цхьа гlурт бувцаш бар уж.
Уж-м эшаш бацар вайна,хlанз-м вай воаш лохаш латтар ер.Вай доахана фу хиннад хьогl? - хаьттар lашато.
Согат ма де,вай лоалахошка дитад аз царцара гlулакх.Хала хург мичад царна шоай чарга хьожача хана.
Царна цогl хало хинна хlама хуле,со декхарал вусаргвац.
Вешта-м уж бар шоай кlаьнк лаха боагlаргба яхаш.Аз эшац аьннадар. ховргда-кх.
Хьай хlамаш йохацае хьажалахь, из оалашехь дlатосавена ший барзкъ доатlадир lийсаз.Сардам баккха венавар, йист хиланзар,иштта дикагl дар.
Хала-баланза цу моттигер ара байлар ераш.
Хlанз сихагl дохалургда вай.Гlинбухе вайна аьтта оагlарахь, вай баьри мичахь ваха хургва хьогl,эппаз даларе урагlатосарг ма дарий.
Хьай бегашца къордаваьв-кх хьо.
Бур бур яхаш ма йий массахана ва кхалсаг.Вай нийса хьалдолха, кхы а нах новкъа хургбацар вайна дlай-хьа даха хlара вар цхьац оагlув а йийца.
Сахьатаг хьажал.фу ха яннай вайна?
Къаьнара киса леладеш сахьат дар из.Шиъ дала доал.
Хlаьта хlама кхала ха я. Сискал кхы йисайий цигач, шортта йисай, вайна тоаргъйолаш я.
Хьа ара яккха lа тlаккха. Са лоlа вай укхаз.


Цу хана кхыча оагlарахь болхаш бар акхарна тlехьа боагlаш хиннараш.
Хlанз-м сихагl бар ераш,хьаьта хьане безам бар укх хьунагl бийсаш яха.
Ераш ушала тlа кхаьчанзар, цу оагlарахl баха а бацар.Юртара малхбоалехье болхаш бар.
Декъа дала деза вай кагийнах, аьлар акхарна хьалха ваьнначо.
Массал саг ва укхаз, барайта? Шиъ тоаба мукъа е еза. Кхоъ кхы а дикагlа хургъяр.
Ялх саг аьтта оагlарахь, ялх аьрда, тхо нийса хьалхьгlоргда.Иштта декъа делач аттагl хургда вайна. Сихах довла а тарлу. Довле хlанз,нагахь санна дукха ха янначула тlехьага кора ца воагlий юхадерзаргда шо.Вай а ба цlага дезал.

Кхий чу латта доахан дар lехаш моцалагl, кхы а дийтта дацар уж.Маlнах хьунагl баха чул тlехьага кхалнах царга дlахьожаш бацар, шоай чарга ца хьожаш хилча наьха чарга мишта хьожар уж.
Юхех яхаш хинна лоалахо кхы мога цамогаш царга ладувха, сайренга ха янначул техьагlа дlа а яха йол йилар, дийта а дийтар уж.Шин дагахь яр ер, хий оттадича и ца оттадича яхаш.Мекъало лаьца, тlеххьара хий а оттадир.

Ахьмада тlехьа йоагlаш бертий яр,уж-м йоагlаш дуккха ха яр, амма хlанз ер кlала виса волаш юхех тlа яхкаяр.Ахьмада могаргдацар царна духьал отта, кхы меттел ер могаш валаре а.Юха а морхаш кхаьлар сигале.
Гаьна тlа вала везаш хилар.Ер лаьтта тхьовсе lуйранга варгвацар ер.

Нал(ба) - кабан
муцlар (я) - рыло
набахт (я) - тюрьма
пехкий хьувкхера (да) - воспаление лёгких
баьцкомараш (я) - земляники
леторг (я) фонарик
оатхалаш -детали
гlинбухе - север
эппаз (да) - монета
малхбоалехье (я) - восток

Магомед Тамбиев
24.09.2015, 22:05
9.

Ялхлагlа ди дар,амма Ахьмад уж дагар деш вацар е уж дагар де магар долаш а вацар.
Кхыч хана-м ер цlага волача хана сиха йодаш санна хеталора ха,хlанз-м иштта дацар из.Гlайгlане вар Ахьмад, дего са тувсар цlагlа ший метта тlа сомавалар, ер деррига а цхьа гlа хинна дlа далар.Тlехьа йоагlача берташта кlала ца виса хьажа везаш вар ер ший ма хулла.Бертий догlа доагlача хана мара араювлацар,бийсана.Дийнахь а кхера везаш хlама дацар, царех кхера везаш-м дацар,вешта-м хьунагl кхы а шортта хlамаш дар.
Дика болх беций укхаз цlокъ,лом,воатагар е цу тайпара хlамаш йоацаш,хlана аьлча шин пlелга юкъе долала мара доацача гораш со вуаш латташ хилча, цара фу дергдар сона.Дика болх-м ба уж горийдоадергаш йолаш а, цара цу горий кортолгаш доахар,из-м укхо аьлач мара укхан даьна а хайнзар.Кхы воккхавар аьнна мичахул саг хlама ховш.
Саг къавели венна дlа воал дуккха хlамаш ца ховш цу тlа ца кхоачаш,герга дуне тlа шортта хlамаш ма дий.Чlоагlа раьза хулар ер, шийна цу тайпара хlамаш хайча, кхы чарна ца ховш дола.
Каст-каста са лаlа lоховра Ахьмад, сиха кlаьдлора, цу ден тlа кхайкавора ер.Хьунагl
дуккха хlама дар даа, из лаха ха дезар,китабаш дешаш санна дацар из.Эрзий овлаш е кхы долча хlамай овлаш даа мегаргдолаш дар,амма уж лаха дезар, цхьацдараш кийчаде дезаш хулар уж, хи чу кхехкийта.Из боккха болх бар,из укхан бе лургболаш бацар.Цудухьа lотlадитар укхо уж.
lолийга ядаш гаьнаш яр,царна тlехьа вувлаш е кlала гlолла чаккхавоалаш водаш вар Ахьмад,йохкаеннаяр уж гаьнаш,цхьацдолача хана ког тlа лайзача каглора.
Догlа деначула тlехьагlа биса догlан хий чу долаш lамилг бар.
Сиха цу тlа ваха lогора а этта хий мала волавелар Ахьмад, лораруш, хий кегацаде цу кlалара хот хьалтlа баргбоацаш,ший тайпара чам болаш дар из, амма кхы де хlама долаш вацар из.
Вlала доацачул яхаш дог lаббалца мелар.
Тlаккха ший хумпlара чура урс ара а даьккха гlадж яккха вахар ер, акха тlакхоачий цуна тохаргъйолаш, денал тоий наггахьсена.
Цкъа дагадоагlа укхан ший даь веший воlаца вахавар ер хьунагlа, цо а йоахар, иштта гlадж ира а я,акха тlа кхоачий аз цуна чу lоттаргъя ер, амма Ахьмада-м моттацар цо из дергда аьнна, из хьалха водаргволаш санна хетар.
Дlахо новкъа водаш цхьан акхий тlехкаш яр ядаш, уж яда дукха ха йолачох тара дацар,сийрда цlе яр уж,кlеззига дулх дисадар цар тlа.Из даа дагаденадар укхан, тlаккха дагадехар укхан Даьлий цlи яккханза урс хьаькха хlама е къе денна хlамай дулх даа йиш йоацилга.

lашат эттаяр, цуна-м бехк бацар из массал бола никъ бича моллагl вар кlаьдлургвар.
Хьо текхаела вац со кхалсаг яхаш водаш латташ вар lийса, иштта вай долхе дlакхоачаргдац дац вай.Тахан вай бийса хилалехь цунна тlа ца кхоачий вай дегlамаш бийсана а никъ бергба хьона.
Ай бийсана хала хург ма дий! - аьлар lашато, укхаз-м дийнахьа а лертlа дlавоха мича лой.
Тlаккха сихах токхаде хьай дегl, сихах коравергва сихах юхагlоргда,чудолхача хана аттагl хургда вайна.
Аттагl хургдий хац хац сона, амма са паргlатагl хургда,кlаьнк юхе волаш аьлар lашато,хlаьтта а юхе бе безаш из массал никъ ма бий.
Хий дисадий цигач , хаьттар lийсаз, дисадале дал сона , дисадеце догlан хий гуладергда вай кlоагашка дисар.
Кхы дукха деце а долаш да вайга,цунна тlехьнахь lотlадотта йиш ма йий из.
Когаш лаз са-м аьлар lашато, цхьа кlеззиг аз са ца лоlий.
Мегаь хlаьта lолохле хьай латтач,цхьан ах сахьта са леlач тоаргдий хьона?
Тоаргда аьнна lохайра lашат lоежа уллача гаьна тlа.Цу хана къаьста болхаш хиннарачарна цхьан кертача йосача санна уйла есар.
Цаl волавелар ший цlагlа диса бераш дувца,хlанз фу деш хургба хьогl уж яха.Тlеххьара а со юхаверза аьлар цо, кхы коравергвац из вайна,хьуно дlаийцав из шийна.
Вож пхиъ йистхиланзар из юхасоцаве аьнна цунна меттал цар аьлар хьо бакълув аьнна.Дlацlадолха вай, наьха кlаьнк лехаш лелашехь вай воаш а да тарлу укхаз,из цар цаl мара вац а вай дуккхагl ба.Юххера а ялххе юхавирзар цlа долча оагlорахь.

Ловзара юкъера ялх саг дlаваьлар, иштта хулар из бала сага шийна тlакхаьча боацача хана.

Кхы а ялх цу хlама гарга вар.Уж а кхы гаьнна бацар цох.
Кlеззига гаьна байлар юкъе болхаш хиннараш.
Хьалха ваьнначо аьлар иштта вай долхе-м кхыча мехка арадовргда вай,юха чу мишта гlоргда вай.Хьакими гlулакх ший йlайхача моттиге ваьгlач ма даьннадий,вай укхаз хьала а лаьхка.Дlадоахе дlадоахарг дакх цо балхар, юхадерза вай, вожчарга дlа ала вlаштех даларе-м дика хургдар.
Шоашта дагадохе чугlоргба хьона аьлар царца хиннача цхьано, нагахь санна хьалхе уж цlабаха беце.
Кхы а цу ден тlа жlали кlаьд деннад вай.

Цу болхлошта шоай болх барагl ахча а доагlар.Иштта хулар шоай болха тlера боацаш бола нах.

Иштта кlеззиг тlехьагlа вож ялх а дlаваьлар.

Юхебисараш бар lашати lийсайи,уж а биса хургбацар Ахьмад цара цlагlар хинна вецари.
Дал новкъосталца акхарна из корацавоагlе, ераш а бацар байна дlабовлалца цуна тlехьа лела йиш йолаш.
ц1окъ - тигр
лом - лев
воатагар(я)- крокодил
гор (ба)- овод
горидоадерг (я) - стрекоза
хумпlар -кобура
ловзар -игра

Магомед Тамбиев
24.09.2015, 22:08
10.

Шоай барт баьча бес бийсана а никъ бе болабелар lийсайи lашати.Къувкаш дlийи кlала йола колдаши тlарш мо тlоадабаь ераши.
lашат ца могаш хила йоалачох тара яр, lаршингаш дувлар каст-каста,кхы могаш лелаш-м цlен-да а вацар.Са тоха дезаш дар, леткъа ха яцар, леткъача а фу хургдар цогl, мала вар хаза,Дала воацар кхы цаl вацар, кхы эшаш а вацар.Цудухьа са тохаш хало lувшаш болхаш латтар ераш леторгаш а сега.

Цу хана бертий юха а гарга яхка воалаш Ахьмад вар, ший бе йоала гlадж дlай-хьа лестаеш бертий тlа кхоачаргйоацаш, гаьнна доацаш ча а яр лелаш из а яр мецъенна.
Со а ва мецъвена шо санна яхаш мухь беттар Ахьмадо, хlанз шо дlа даа-м дезаш вац со?? Цхьан деций вай? Шуна хьоалегl ва-кх со а, витал со ва.
Дегl эгаш дар укхан,кхеравалар дlа ца хьокха воалар из, царна кхеравалар гойта йиш йоацандаь, амма гlулакх хилацар.lуйренга вала везаш вар ер.
Ший цхьан бе йоала гlаджи дехь бе доала урси лестадеш гаьна йолчахьа волавелар ер, цу тlа вала аьнна, колдал чу лайза икк а lоялар из хьаэцаш вала ха яцар цунга,йитар из цигач. Ер гаьна тlа воалача хана цхьа борз тlакхийтар укхан кога хачи мара йоатlа янзар гlадж техар цунна ший нидз ма кхоача, из дlахойоалашехь гаьна тlа ийккхар.Бlихье тlа ваьлар,доагlача догlа кlала хала дар цу тlара lоцавожа. Иштта еррига бийса чаккха ялар.Сатоссача хана бертийи чайи дlаяхар.Юхайоагlаргъйолаш.

Ворхlлагlа ди доладелар буне сома ялар, оалхазараш lехаш дар малх гучабаьнна гlаддаха.
Лаьтта йиса оакхарий лараш яр, юхе цхьанахь лелаш йолга ховра кlаьнка фийла хила везаш вар ер, моллагlча хана уж тlакхача мегаш яр,хьан хов царна фу дага доха, ший икк лаха волавелар ер, амма из корайинзар, из йоацаш вахар ер дlахо, хила мег со хьунагlара аравала кхы дуккха моттиг йисайоацаш аьнна уйла а я вахар ер.
Бlаргаш дlакъовлалора, когаш ладувхацар укхан, ер соцаш вацар, текха текхаш колдал гlолла дане водаш вар.


Делкъа ха кхача гарга йолача хана юрта йолалуча гучабаьлар нах, бераш цlогlа хьекха болабелар,вайбараш цlа боагlаш латт яхаш.Истий корзагlбаьнна дlай -хьа удаш бар
даа хlама кечде гlерташ.Кхалнах хьалха санна цхьан цlагlа гулабеннабар.Чу баьхка маlнахага кулгаши юхьмараши йилийта цкъа хьалха биззалца хlама даийтар.
Уж бизачул тlехьагlа хаттараш тела болабелар шоашта йоахарий дувца керда хlама хургдолаш.
Кlаьнка мичав хаьттар кхалнаха, коравинзарий шоана?
Кораванзар тхона, жоп делар маlнаха, тхоашта далор даьд оаха, рузкъ хиннадац-кх.
Миска кlаьнк, оах-м чlоагlа са ма тойсадарий из коравар, из йокъеннар яр цигач йиса езаш, из-м даьра я из деррига леладер.
Вожаш мичаб, lаьдала болхлойи цуна дайи изи?
Уж а чубаьхкар, хьунагlа арадовлаш юхавlашка кхийтадар тхо царца.
Тха а ма бий дезал аьнна уйла а я чудаьхкар-кх.lийсани lашатайи тхо тlа кхаьчанзар.
Бакъахь даьхкар йоахар кхалнах, шоай цlагlа хилач дикагl да, кхы а цу ден тlа яккха езаш йиса хьу а ма йий шуна, уж оаш цигач даьккха кхо ди децари даьнна хург ма дарий шо.Шоаш биза баьначул тlехьагlа хlара вар ший цlага чувахар, кlаьдбеннабар уж.Хlанз-м кlаьда маьнге тlа наб е йиш йолаш бар.Мухарбик цецваьлар ший болхлой юхабаьхкач, Коравирий шоана кlаьнк? мишта вар из? дийна вий? фу йоах? дуккха хаттараш тела волавелар.Болхлой йист ца хулаш ха яккхар.
Ай фу хиннад шоана , мотт дlа лаьцаб оаш?
Мотт-м лелаш бар тха, амма кlаьнк-м кораванзар, lа тхо балхар дlа доахаргда ма аьннадарий тхо из воацаш юха доагlе, хlаьта из воацаш ва хьона.
Хаьй лоlаме ва хьо тхо дlадаха е тхо дита, тхо согат дац хьона.Вешта тхо дlа даьхач болх хьано берг ба тхона хац.
Хьалха дlа ала безам бар тха, оаха тхоашта могар даьлга.
Дика ха яккхар Мухарбико йист ца хулаш, юххера а аьлар
шо сона довза дуккха ха я, оаш шой болх дика а бо,хlанз ер хинна хlама бахьан долаш шо балхара дlадаха са безам багlац, саго хоатте нагахь санна дlа аргда вай воаш могар даь хиналга,хlанз довле чу гlо, са лаlа.

Ворхlлагlа ди сайренга лестадоладелар,Ахьмад лаьтта lовижа уллаш вар чубузаш бола малхий зlанарашка ший воахьаволийташ, кхы са дацар цунна, бехк а бацар.Дlахо дlавах безам бацар,мичай шо бертий хьайола дlаваъ со хlанз, шуна ва со.
Малха къайлабалалца иллар ер,тlаккха хьалгlетта волавелар.
Баьдъела йолаелача догlа доладелар, lехаш бертий яр, уж тlа кхачалехь гаьна тlа ваьлар Ахьмад бертий гулъелар кlала.

Болхаш латташ lашата икк корайир, ер вай чунна ма йий, укх йисте ва из сона хов.
Воле сихах долало вай аьнна болабелар уж,lехаш бертий хозар царна.
Ахьмада тlа кхаьчай мотт сона уж, воле сихах йоахар lашато.
Ай воагlаш ва со воагlаш, кхы сихах воалац, иштта а са даьннад са.
Гаьна кlала гулъенна бертийи чайи яйра акхарна топп lоа яккха урагlтехар lийсаз…

Гаьна биххье тlа а ваьнна, ткъовронаш чlоагlа хьа а лаьца вагlаш вар кlаьнк. Доагlача догlах хала дар тlера чу ца вожа. Кlала гу боахаш лелаш бертийи чайи яр, хlара ер ший фосага хьежаш.Кlала лаьтта бертий хинна ецаре-м, ча дуккха ха хургъяр гаьна тlа янна. Цlаьхха гаьнадоацач топп ялар, кхеравенна ер дlа хьежача , адама сурташ дайра укхан, йоагаргаш бе йоахкаш, сибаташ къоасталуш дацар. Юхе кхаьчача дaйзар укхан ший даь-сесаги даи. Бусъйоагарг кlаьнка дlа тlа хьожайир кхалсаго, гаьна оагаеш кулг теха, аьлар цо, хоза дlaйха ди вайна тахан доагlаш, сигале цхьа морх яц гуш. Кlаьнк цецваьннавар, фуд хьогl укхо дувцар яхаш, из мессал доагlаш дола догlа доллаше сигале морхаш яц ма йоахе. Юха а оага йира гаьн, ший чувужаш санна хийта, кхеравелар из. Тlаккха бlаргаш хьадийлар цо. Юхе , шамаз чу латташ даь сесаг яр, хоза ди да доагlаш яхаш,хьасомавала.Кlеззиг илла а илла, шийна хlамаш тlа йийха, цlагlара араваьнна бешага хьалволавелар кlаьнк.Карта тlехьа ваьнна, босенга , аьли долча lочувахар из, ший дlадила бахтараш доахка гали хьаэца.Гали хьагидела, кlеззиг-дуккха уйла а я, чувахар из. Тlаккха цlагlар чарга деррига дlадийцар цо.Сабар дира,шийга хlанз лерг хьежаш.Дика болх ба хьо цигач ца ваха.Тхога хьа аьнна.Вешта хьо вахаолаш тхона кора ваь валаре, таlазар оттаргдар хьа дегlа. Амма тlаккха вела а вена аьлар : “ lа сона а из мо дола гали кечдоре, цхьана гlоргдар вай хьунагlа бийсаш яха”.Ахьмада гlадвахар дешашца дувцалургдолаш дар.Сиха ураиккха отар кlала lочуведа венавар из ший даьна хlамаш кийчае,амма даь-сесагас аьлар цкъа хьалха хlама даа деза.
Даьтта тlа хьаькха маькхаца чей маргдар аз-м, цу чу кхасса цlалх яларе. Из вайга йолаш я аьнна аьтар даь-сесаго цунна.
Уйланга вахар Ахьмад , Башир воагlаргвацар хьогl аьнна.Цхьадола гlанаш хул бокъонцахь долаш санна,сомавала гlертач сома ца воалалуш.
Цхьадола гlанаш хул во дале а сома вала могаш хьо вале а сома вала безам боацаш, из дlадалалца бlаргаго безам болаш цигач фу хургда из мишта чаккхадаргда ха безам болаш.

цlалх (я) - лимон

SCSI
26.09.2015, 13:21
Маьрша воагIийла хьо, Мохьмад! Баркал хилда!