PDA

Просмотр полной версии : ФаьлгашMenina
03.06.2012, 23:25
Г1арбаши Газеи

Цхьан хьун йистте ший шин б1ийгаца бунга чу яхаш хиннай цхьа газа. Шортта ший б1ийгашта шура а чукхухьаш, хоза шоайла сакъердалуш, яхаш хиннай уж. Цхьан дийнахьа, нана ц1аг1а йоацача хана, енай б1ийгаш йолча г1арбаш. Газачох ший оаз таръяь, чукхайкай из:
- Са б1ийгалгаш,
Са к1оригаш,
Шун нана ц1аенай.
Шоана шортта шура енай.
Хьаеллалаш сона сихаг1а ни1, - аьнна.
- А, из а тха наьна оаз яц, сов йиткъа я из, - аьнна, ни1 хьаелла тигадац б1ийгаша. Кхоаллаг1ча дийнахьа юха а ена чукхайкай г1арбаш, шийна моггача бесса оаз тоаяь:
- Са б1ийгалгаш,
Са к1оригаш,
Шун нана ц1аенай,
Шоана шортта шура енай.
Хьаеллалаш сона сихаг1а ни1, -аьнна.
- А, из а тха наьна оаз яц, сов йиткъа я из, - аьнна, ни1 хьаелла тигадац б1ийгаша. Кхоаллаг1ча дийнахьа юха а ена чукхайкай г1арбаш, шийна моггача бесса оаз тоаяь:
- Са б1ийгалгаш,
Са к1оригаш,
Шун нана ц1аенай,
Шоана шортта шура енай.
Хьаеллалаш сона сихаг1а ни1, -аьнна.
Шек яьннай б1ийгаш, ванаг1а, тха наьнах ма тара оаз я из, аьнна. Х1аьта а аьннад цар:
- Хьо тхоай наьнах тара хетац тхона, на1ара 1ургах хьачубайта хьай п1елг, - аьнна. Д1ачухьекхаб укхо ший п1елг.
- А, из тха наьна п1елг бац, оаха ни1 хьона хьаелларгьяц, аьнна, 1охайшай б1ийгаш. Кхы ше ледаеча ловзарах х1ама хургдоацилга а хайна, лаха эттай из ше мича г1олла чуэккхаргья. Т1аккха пешка тунгилгах чуийкккха, ши б1ийг йиа, д1аийккха яхай г1арбаш. Саррахьа шурех бизза бола шим лаьтта г1олла текхабеш, ена ц1акхаьчай газа. Шийна б1ийгаш ц1аг1а йоацаш яйча, кхийттай из уж цхьан х1амо йиалга. Т1аккха елха-када 1охайнай газа.
- Ай, нана яла шун,
Са б1ийгалгаш. Дийнахьа сарралца
Хьун петарашка г1олла чакхъювлаш,
Аз гулъеш йола
Е хьаьна мела шура
Хьанна хьувкхаргйола аз?
Къаеннача дийнахьа,
Шуга хьежаш лийнна
со хьанга йоллийта
йитар оаш, ала сога,
Ва нана яларгаш? Ах1ий, ах1ий, - аьнна.
Из цун г1ийла кодма хеза, арабаьннача дахко аьннад укхунга:
- Хьа б1ийгаш йиар къаьна г1арбаш я. Елхаш ца а яг1аш, хьона тол из фухха даь хье йолча а йоалаяь, йийна д1аяьккхе, цун гийга чура хьай б1ийгаш сихаг1а хьаяьхача.
- Даьра ер бакъ ма лув, - аьнна, д1аеннача цо боккха худара яй а баьккха, цхьаккха х1ама шийна ца хилча санна, аьннад г1арбашага:
- Даьллахь, г1арбаш, сона ч1оагг1а дукха езаш яр-кха хьо, в1алла тхацига мича йоаг1а, хьо сарахьа тхацига йоаг1аре, аз боккха худара яй а баьккхабар вайна, са б1ийгаш а ц1аг1а яц, даь-нана йолча яха хургья уж, хоза 1а сона букъах ехк хьокхаш, воай худар дуаш, ха д1ахьоргьяр вай, - аьнна.
- Х1а, х1а, укхунна х1ама а хац, со бакъахьа даьра я, яха а яха, сайна дика худар диа, еча, - аьнна, яхай г1арбаш. Т1аккха в1алла х1ама новкъа доацаш санна, цунна худар дуадаь, ший букъах ехк хьакхийта, хоза хабар дувцаш, ха д1аяхийтай акхар, эггара т1ехьа г1арбаш геттара ч1оаг1а газа баркал аьнна, яха яьннай. Геттара цунцара безаме къаьста а къаьста, кхоана юха йийхай цо г1арбаш.
Укхунах фу эхь да, сайна дика худар дуаргда-кх аз, аьнна, кхоана юхая лаьрх1ад г1арбаша. Из д1а ма яххангехь, д1аеннача газа на1ара юххе боккха к1оаг а баьккха, из д1акъайла, 1охайнай. Сарахьо ена хьаэттай г1арбаш:
- Ва, газа, газа, ц1аг1а йий хьо, чуя мегаргйий? - аьнна.
- Дика мегаргья, геттара дика болх ба хьо ена, хьачуяла, со худара яй пешка т1ара 1обоаккхаш йоал, - аьннад газа. Г1арбаш, х1а аьнна хьачуя дагахьа г1а боакхашшехь, "г1арс" аьнна, к1оага чу яхар.
- 1алаьлов, ер фуд, хьалъяккхалахь со укх жужаг1ат1ера, - яхаш, г1арбаша ц1ог1а хьеккхашехьа, ший бе доалла кхехкаш бола худара яй цун кертах бег1а, му1аш йийтта, цун гийг 1ойоатт1аяь, чура ший б1ийгаш хьаараяьккхай газа. Циггача лаьтта т1ахьаьрца г1арьаш д1аелла, ший шин б1ийгаца хоза яха-текъа 1охайнай газа.