PDA

Просмотр полной версии : Сакъердаме дувцарашMenina
25.02.2012, 20:37
Юрто къаръяь кхалсаг, цо къардаь шайт1а

Селлара во хиларах, юртахоша цхьа барт баь, эккхаяь д1айодаш хиннай цхьа кхалсаг. Цу юртарча наьха барт эг1абе; юкъе ц1ур болла; дезалаш цхьоаг1онах баьха, царех деладала; бер делхадаь, наьна дог дохаде додаш хиннад шайт1а. Юртал арахьа в1ашаг1кхийттаб уж: кхалсаги шайт1еи (хьалхарча замалхьа шайт1аш наха гуш хиннад, йоах).
Шайт1а хаьттад сесагага:
- Фу леладу 1а? - аьнна.
- Со д1айода укх юртара.
- Фу дар цу юрта?
- Ворх1 ж1али доаллар цхьан зунгата ког буаш.
- Ай, ма з1амига хиннад уж ж1алеш?! - хаьттад шайт1а.
- Тенна хиларах, цхьанне ши устаг1а буаш дар уж, - жоп деннад кхалсага.
- Ай, ма з1амига жа хиннад уж!
- Лакха хиларах, сага кулг хьал ца кхоачаш, дар уж жа, - аьннад кхалсага.
- Ма лоха хила веза из саг!
- К1оарга хиларах, г1ув чура хий, 1очукхейда, хьалъэцаш вар.
- Ма т1ехига г1ув хиннай из! - цецдаьннад шайт1а.
- 1уйрана 1очукхесса кхера сарахьа мара 1очу ца кхоачаш, к1оарга ма яр из г1ув.
- Ма лоаца ди хиннад из!
- 1уйранна д1алаьлача 1асилгах, сарахьа етт хулаш, д1аьха дар из ди.
- Хьо, къаръяь, араяьккхача юрта додача балийх со лорадолда, - аьнна, кхыча юрта бодача новкъа д1адийрзад шайт1а.

(Села1ад №3 2010)