PDA

Просмотр полной версии : КРАТКИЙ РУССКО_ИНГУШСКИЙ СЛОВАРЬВаш знакомый
29.09.2005, 21:55
А

а союз *хIаьта (противит.) он поехал, а я остался дома из дIавахар, хIаьта со цIагIа висар *амма (противит.) *дале а (противит.) *а (противит.) междом. *хIа (воскл.) а, так это были вы! хIа, шо дар уж! *хIай (вопр.) что ты сказал, а? фу аьлар Iа, хIай?
абажур сущ. *лампа кад
абазинец сущ. *абазо
абазинский прил. *абазой
абазинцы сущ. *абазой
абрек сущ. *эбарг
абрикос сущ. *гIамагIа
абрикосовый прил. *гIамагIай
абсолютно нареч. *дувцилга йоаццаш
абсурд сущ. *дош доацар *кIаддабоацар *цхьаккха маIан доацар
аварец сущ. *жIайхо
автогонки сущ. *машинаш лаккхар
авторитет сущ. *лархIар *сий он пользуется авторитетом авторитет йолаш ва из
ага междом. *ахIа ага, попался! ахIа, кIалвисарий хьо!
ад сущ. *жожагIате *Iазап (перен.)
адамово яблоко сущ. *лака шод
адат сущ. *Iаьдал *аьдал
адский прил. *Iазапе (перен.) *жожагIатен *лоа ца даллал хала (перен.) адская боль лоа ца даллал хала лазар
азарт сущ. *шокъ войти в азарт шокъ я
азартно нареч. *шокъ ена работать с азартом шокъ ена болх бе
азартный прил. *шокъ йоагIа
азербайджанец сущ. *гIажаро *пирсаьн
аист сущ. *чкъаьрийдуарг
ай междом. *оффой (испуг, удивл.) ай, больно! оффой, лозову! *эхI (удивл., одобр.)
айва сущ. *хьайба
айвовый прил. *хьайбай
айда *гIо вай айда на базар! гIо вай базар тIа!
айран сущ. *ета шура
акация сущ. *кIарцхал
аккуратно нареч. *ший ханнахьа (своевременно) *лаьрххIа (опрятно)
активно нареч. *хьинаре *кадай
активность сущ. *хьинаре хилар
аллах сущ. *даьла
алчность сущ. *йоакхал *сутара хилар *сутарал
алчный прил. *яькха *сутара
алый прил. *сийрда цIе
алыча сущ. *хьаьрса хьач *хьуна хьач
амбиция сущ. *амбици удариться в амбицию чIоагIа дегабуамбар *ше нахал тIех хетар
аморальность сущ. *эздел доацаш хилар *харцахьарча новкъа хилар
аморальный прил. *эзди доаца *эздел доаца
амулет сущ. *жай *хIайкал
анафема сущ. *вий предать анафеме вий кхайкае
ангел сущ. *малайк
ангельский прил. *малайка
антипатия сущ. *цабезам *дегазал
араб сущ. *Iарбе
арабский прил. *Iарбий
арба сущ. *ворда
арбуз сущ. *харбаз
арбузный прил. *харбаза
арест сущ. *лацар *соцабар (юрид.)
арестант сущ. *тутмакх *лаьца саг
арестовать глаг. *лаьца набахта чуволла
армейский прил. *арме *эскара
армия сущ. *эскар *арми
армяне сущ. *эрмалой
армянин сущ. *эрмало
армянский прил. *эрмалой
аромат сущ. *хоза хьаж
арык сущ. *тоатал *сангар *хий дилла яьккха сангар
аул сущ. *юрт
аульный прил. *юрта
ах междом. *айяхь (воскл.) ахать айяхь яха


Б

баба сущ. *моллагIа кхалсаг (женщина) *сесаг (жена) *эсала маIа саг (перен.о мужчине)
баба-яга сущ. *гIарбаш
бабий прил. *сийсага бабий платок сийсага йовлакх
бабочка сущ. *кIормац
бабушка сущ. *даь нана (мать отца) *наьна нана (мать матери)
бакенбарды сущ. *лерга юхера мож
балагур сущ. *сакъердаме саг *бегаш бола саг
балагурить глаг. *сакъердам баккха *бегаш бе
балованный прил. *во Iомадаь *бочадаьккха
баловать глаг. *боча даккха *во Iомаде
баловаться глаг. *харцахьа лела *аьрдагIа лела *во лела
банальность сущ. *дукха дийца кIордадаьр
банальный прил. *дукха дийца кIордадаь
банда сущ. *къуй *эбаргий *гIаьрхой
бандит сущ. *гIаьрхо
бандитский прил. *бандитски *гIаьрхой
банный прил. *бане
баня сущ. *бани
барабан сущ. *фата
барабанить глаг. *фата енна
барабанщик сущ. *фаттанча
баран сущ. *устагIа *ка
бараний прил. *кома *устагIан *кхакхий (из бараньей шкуры) бараний тулуп кхакхий кетар
баранина сущ. *устагIан дулх
барахлить глаг. *во болх бу (плохо работать)
барахло сущ. *тиша хIамаш (старые вещи) *пайдана йоаца хIама (бесполезная вещь)
барахтаться глаг. *веттавла барахтаться в воде хи чу веттавала
барашек сущ. *Iаьхар *тоабаь элтар (мех)
барс сущ. *цIокъ
барсук сущ. *борцакх
барсучий прил. *борцакха
бархан сущ. *гIомара гув
батыр сущ. *турпал
бах междом. *данг *тIох
бахрома сущ. *чачакх
бахча сущ. *харбазий кха
башлык сущ. *палчакх
башмак сущ. *ботинка
башня сущ. *вIов
баянист сущ. *пандарча
бдительность сущ. *фел
бдительный прил. *фе будь бительным фе хилалаш
бег сущ. *вадар
бегать глаг. *къехка (избегать) *ада
беглец сущ. *веддар
бегом нареч. *ведда (удар-е на "о")
беготня сущ. *дIа-саадар
бегство сущ. *вадар
бегун сущ. *водаш вар *удар
бегунья сущ. *йодар *удар
беда сущ. *бала *сагото
бедность сущ. *къел
бедный прил. *къе *миска (несчастный)
бедренный прил. *воро
бедро сущ. *ворув *ха
бедствие сущ. *боккха бохам
бежать глаг. *вада *чехка лела (спешить)
беженец сущ. *ведда вахар
без предлог/послелог *эшаш (про время) *доацаш безаварийный авари йоаца *ца=
безветренный прил. *мух боаца
безветрие сущ. *мух цахилар
безводный прил. *хий цахилар
безвредный прил. *зуламе доаца *зене доаца
безвременно нареч. *ха йоацаш
безвременный прил. *ха йоаца *ханал хьалха
безвыходный прил. *де хIама доаца (о ситуации)
бездельник сущ. *деш хIама доацар *дер дайнар
безденежье сущ. *ахча цахилар *ахча цатоъар
бездомный прил. *цIа доаца
бездонный прил. *бух боаца *геттара кIоарга
безобидный прил. *аьсала (без вреда) *зене доаца (без вреда) *вас хила хIама доаца (без обиды)
безобразие сущ. *ийрча хIама (воскл.)
безобразничать глаг. *во лела
безопасно нареч. *кхерам боацаш
безопасность сущ. *кхерам цахилар
безработица сущ. *балхазал *бе болх боацаш хилар
безработный прил. *бе болх боаца
безрадостный прил. *дика хетар доаца
безымянный палец сущ. *цIи йоаца пIелг
белить глаг. *кIайде (отбеливать) *кIир тоха (красить, осущ.побелку)
белка сущ. *бIарашдуарг
белый прил. *сийрда (светлый) белые ночи сийрда бийсаш *кIай
берег сущ. *латта (суша) *берд *йист берег моря форда йист
бережливость сущ. *кхом
бережливый прил. *кхом беш вола
береза сущ. *дакх
березовый прил. *дакха
беременеть глаг. *берах хила
беременная сущ. *берагIаяр прил. *берах йола
беременность сущ. *пхоарал
беречь глаг. *кходе (экономить) *лораде (оберегать) *гадаккха (оберегать)
беркут сущ. *йоккха аьрзи
бес сущ. *шайтIа бес меня попутал шайтIа тувлаваьв со
беседа сущ. *къамаьл
бесконечно нареч. *доазув доацаш *ца хадаш *чаккхе йоацаш
бесконечность сущ. *ца хадеш хилар *чаккхе цахилар
бесплатный прил. *мах ца боаккха *мах боаца
беспокоить глаг. *саготде (волновать) *новкъа хила (мешать)
бесполезно прил. *пайдана доацаш
беспорядок сущ. *порядок йохар *порядок цахилар
бессмертный прил. *лерг доаца *довргдоаца
бессовестно нареч. *эхь ца хеташ
бессовестный прил. *эхь доаца *тешам боаца
бинокль сущ. *турмал
битва сущ. *тIом *латар
бить глаг. *детта (ударять) *дохаде (разбивать) *хIалакве (уничтожать) *етта (уничтожать)
благодарить глаг. *баркал ала благодарю вас! баркал шоана!
благодарность сущ. *баркал не стоит благодарности баркал ала хIама дац
благословение сущ. *ловца баккхар
благословить глаг. *ловца баккха
блеск сущ. *къагар
блестеть глаг. *лепа *къега
блестящий прил. *къега *доага
ближайший прил. *эггара хьалхагIара (по времени) *эггара кхоачарагIа вола (о родстве) *эггара гаргагIара (по месту)
ближний прил. *гаргагIара (по месту) *юхьехьара (по месту)
близкий прил. *кхоаччара (о родстве) *гаргара (о месте) *юхера (о месте)
близко нареч. *гарга *юхе
близнецы сущ. *шоладаь бераш
близорукий прил. *гаьнара хIама дика гуш хилар
блондин сущ. *кера саг
блондинка сущ. *кера кхалсаг
блоха сущ. *сагал
блюдо сущ. *оаркхув (посуда) *даар (кушанье)
бог сущ. *даьла слава богу далла хоастам ба
богатство сущ. *вIоахел *рузкъа *ахча
богатый прил. *вIаьхий *безача маьха (дорогой) *хьийкъа (обильный)
богач сущ. *вIахий саг
богачка сущ. *яьIаьхий саг
бок сущ. *оагIув
боковой прил. *оагIоцара *оагIорахьара
более нареч. *дукхагIа
болезненный прил. *могаш доаца *лазар деш
болезнь сущ. *цамагар *лазар
болеть глаг. *лаза (испытывать боль) голова болит корта лаза *сагота хила (перен.за кого-либо) *цамогаш хила (быть в болезненном состоянии)
болото сущ. *ушал
боль сущ. *лазар головная боль корта лазар
больно нареч. *лозадеш мне больно со лозаву
больной сущ. *цамогаш вар *унахо прил. *цамогаш дола
больше нареч. *дукхагIа
большой прил. *доккха большой город йоккха город
большой палец сущ. *нана пIелг
болячка сущ. *кIомарг
борец сущ. *кIалтохаргах лета саг *бугIа (спорт.)
борода сущ. *мож бородатый старик мож яьнна воккха саг
бородавка сущ. *пийг
борьба сущ. *латар (спорт.) *къовсам (за что-то)
ботинки сущ. *ботинкаш
бочка сущ. *бешка
боязливый прил. *зовза
боязнь сущ. *кхерар
бояться глаг. *кхера
брат сущ. *воккхагIа вола воша (старший) *воша (также обращение)
братишка сущ. *зIамагIа вола воша
братство сущ. *вошал
брать глаг. *эца (что) брать деньги в долг юхалург ахча эца *дига (кого-что) брать с собой детей шийца бераш дига *хьаэца (что) брать книгу со стола истола тIара книжка хьаэца *дахьа (кого-что) брать штраф гIод даккха
бред сущ. *харц лер
бредить глаг. *харц ле *набарагI ле
брезгливость сущ. *дегаза хеташ хилар
брезгливый прил. *дегаза хета
брезговать глаг. *дегаза хета
бритый прил. *даьша
брить глаг. *даша
бритье сущ. *дашар
бровь сущ. *цIацкъам
бросать глаг. *кхувса
бросить глаг. *дIакхосса *Iокхосса
брызгать глаг. *пурх бе (обрызгать, кого-нибудь) *цицхаш детта (напр.о дожде)
брызги сущ. *цицхаш
брынза сущ. *же нахча
брысь междом. *оцист (воскл.)
брюки сущ. *хачи *шарбал
брюхо сущ. *кит
бублик сущ. *чIорак
бубны сущ. *йиъ саьнаш (карточ.)
будить глаг. *сомадаккха
будто союз *санна (словно)
будущий прил. *тIадоагIа *хьатIахула
буква сущ. *алап
букварь сущ. *абат
букет сущ. *зизай курс
бульон сущ. *дилла *чорпа
бумага сущ. *каьхат
бурый прил. *бора бурый медведь бора ча
бусы сущ. *гизгаш
бутылка сущ. *шуша
бутыль сущ. *йоккха шуша
бывший прил. *хьалха хинна
бык сущ. *уст
быстро нареч. *чехка *сиха *масса
быстрота сущ. *сихал *чехкал *массал
быть глаг. *хила (иметься, разн."происходить", "находиться") я буду дома вечером сарахьа со цIагIа хургва


В

в предлог/послелог *юкъе (когда) в полночь бийсанна юкъе *=а (когда) в этом году укх шера *чу бумаги лежат в ящике каьхаташ дада яьшка чу *=е (куда, где) пойти в театр театре ваха
в= *чу= (приставка обознач.движение внутрь предмета) вбить чутоха
вам местоим. *шоана (датив.пад.от "вы")
вами местоим. *шуца (творит.пад.от "вы") *шул (с вами, сравн.пад.от "вы")
ванная сущ. *ванна йола цIа
варенье сущ. *варени
варить глаг. *кхехкаде варить суп суп кхехкае
вариться глаг. *кхехка
вата сущ. *боамби
ватный прил. *боамбе
ваш местоим. *шин (ваша, родит.пад.от "вы") *шун (ваша, отвеч.на вопр."чье,чья?") ваш дом шун цIенош *шун вар (в знач.сущ.муж.)
ваша местоим. *шун яр (в знач.сущ.жен.)
ваше местоим. *шун дар (в знач.сущ.)
ваши сущ. *шун бараш (о родных)
вбежать глаг. *чувада
вбить глаг. *чутоха
вблизи нареч. *юхе *гарга
вверх нареч. *урагIа вверх по лестнице лоаме тIагIолла урагIа
вверху нареч. *лакхе
вдвое числит. *шозза (в 2 раза) *шолха (пополам)
вдвоем нареч. *шиъ цхьан
вдова сущ. *жеро
вдовец сущ. *жерваьнна маIа саг *сесаг енна виса саг
вдоль нареч. *дIоаххал
вдох сущ. *сачуозар
вдохнуть глаг. *фо чуоза *са чуоза
вдруг нареч. *цIаьхха (неожиданно)
ведро сущ. *ведар
ведь частица *ма веди нас, ведь ты знаешь дорогу дIадига тхо, некъ ма бовзий хьона
везде нареч. *массанахьа
везти глаг. *дахьа (кого-что) *та (перен.на вопр кому?) ему везет вахар тайнад цунна *дига (кого-что)
век сущ. *бIаь шу
веки сущ. *бIарга ногIар (анат.)
вена сущ. *миа
веник сущ. *нув
вера сущ. *ди (религ.) *тешар вера в людей нахах тешар
веранда сущ. *уйче
верблюд сущ. *маIа инкал
верблюдица сущ. *кхал инкал
веревка сущ. *муш
веревочный прил. *муша
верить глаг. *динах теша (религ., в кого-то) *теша (кому)
вернуть глаг. *юхадоаладе (кого-что, заставить возвратиться) *юхадала (возватить, взятое)
вернуться глаг. *юхава
верх сущ. *бухь
верхний прил. *лакхера
вес сущ. *дозал (или "доазол"?)
веселиться глаг. *сакъерда
весело нареч. *сакъердаме
весна сущ. *бIаьсти это было весной бIаьсти дар из
весы сущ. *тараз
весь сущ. *массава а (в знач сущ.) *деррига а местоим. *деррига
ветер сущ. *мух слабый ветер гIийла мух
ветка сущ. *ткъовро
вечер сущ. *сайре теплый вечер йIайха сайре
вечерами нареч. *сарахьа (???)
вечеринка сущ. *сакъердам
вечерний прил. *сайран
вечером нареч. *сарахь
вечно нареч. *даим жить вечно даим ваха
вечность сущ. *даим хулар *ха йоацар
вешать глаг. *хьалъолла
вещь сущ. *хIама собирать вещи хIамаш хьагулъе
взвесить глаг. *оза взвесить товар товар оза
взгляд сущ. *бIарахьажар суровый взгляд бирса бIарахьажар
вздох сущ. *садаккхар
вздохнуть глаг. *садаккха
взорвать глаг. *эккхийта
взорваться глаг. *эккха
взрослеть глаг. *кхе
взрослый сущ. *кхийнар (в знач.сущ.) прил. *кхийна
взятка сущ. *кхаъ *бIал (карточн.)
взять глаг. *хьаэца взять деньги ахча хаэца *даккха (перен.(крепость и т.п.))
вид сущ. *гуче (поле зрения) *бос (внешность) *кеп (внешность) *сибат (внешность)
видеть глаг. *го (разн.знач.) я вижу свою ошибку сона гу сай гIалат *бIаргаго (глазами)
видеться глаг. *вIаши го мы часто видимся тхо кас-каста вIаши гу
видимо вв.слово *гучох *хеттаргахьа
видимость сущ. *куц (подобие) это только одна видимость из духхьала куц да *гуш хилар хорошая видимость дика гуш хилар
видимый прил. *хеталуш дола (только кажущийся) *гуш дола
видно нареч. *гучох (ввод.слово) *гуш да
видный прил. *гучча (заметный)
вилка сущ. *хIама дуа мIара
вилы сущ. *шода
вина сущ. *бехк
винный прил. *чхьагIара
вино сущ. *чхьагIар
виноград сущ. *комсаш
виноградник сущ. *комсий беш
винодел сущ. *чхьагIар доахар
висеть глаг. *хьалъалла картина висит на стене сурт пенах хьалъулл
висок сущ. *керта чоаж
в итоге *юххера а
вишневый прил. *боалий
вишня сущ. *боал
включить глаг. *включить де
вкус сущ. *чам сладкий вкус мерза чам
вкусный прил. *чам болаш
влага сущ. *тIоадал хий
владеть глаг. *леладе ха (уметь пользоваться) *доал де *ха (уметь, искусством и т.п.)
власти сущ. *хьакимаш
власть сущ. *Iаьдал
влево нареч. *аьрдехьа
влить глаг. *чудотта
влюбиться глаг. *чIоагIа дезадала я влюбился в эту девушку сона чIоагIа езаеннай из йоI
влюбленный прил. *дезаденна он смотрел на нее влюбленными глазами езаеннача бIаргашца хьежар из цунга
вместе нареч. *цхьан работать вместе цхьан болх бе
вместо предлог/послелог *метта *когаметта
вне предлог/послелог *ара (снаружи) вне города городал ара
внезапно нареч. *цIаьхха
внешний прил. *арахьара внешний вид арахьара куц
внешность сущ. *гучара куц *гучахье *куц *тIехьанахье *сибат
вниз нареч. *Iо *IокIал
внимание сущ. *теркам *терко *теркалдар
внимательно нареч. *теркам бош
внук сущ. *йиIий воI (сын дочери) *виIий воI (сын сына)
внутренний прил. *чура
внутри нареч. *юкъе
внутрь нареч. *чу предлог/послелог *юкъе
внучка сущ. *виIий йоI (дочь сына) *йиIий йоI (дочь дочери)
вовремя нареч. *ханнахьа
во-вторых вв.слово *шоллагIа-дале
вода сущ. *хий дождевая вода догIан хий
водитель сущ. *лехкар
водить глаг. *кхувла (на вопр кого, и куда) *леладе (на вопр кого, и куда) *лехка (машину и т.п.)
водка сущ. *къаракъ
воевать глаг. *тIом бе
возвратить глаг. *юхадерзаде (заставить вернуться) *юхадала (вернуть, вещь и т.п.)
возвращение сущ. *юхадалар *юхадерзадар
воздух сущ. *фо выйти на воздух фега вала
возить глаг. *кхахьа
возле предлог/послелог *уллув *юххе
возлюбленная сущ. *езарг
возлюбленный сущ. *везарг
возразить глаг. *раьза ца хила *духьала хила
воин сущ. *тIемахо *салте
война сущ. *тIом
войти глаг. *чудала войти в воду хи чу вала
вокруг нареч. *гонахьа
волдырь сущ. *ахкарг
волк сущ. *борз
волновать глаг. *корзагIдаха
волноваться глаг. *корзагIдала
волос сущ. *чо седой волос кIай чо
волосок сущ. *чог
волосы сущ. *корта *чош
волчий прил. *берза волчий след берза лер
волчица сущ. *кхалборз
вонь сущ. *во хьаж
вонючий прил. *во хьаж йоагIа
вонять глаг. *во хьаж е
во-первых вв.слово *цкъа-дале
вопрос сущ. *хаттар ответить на вопрос хаттара жоп дала
вор сущ. *къу
воробей сущ. *хьазилг
воробьиный прил. *хьазилга
ворованный прил. *лочкъадаь
воровать глаг. *лочкъаде
ворон сущ. *хьаргIа
ворона сущ. *къайг
вороний прил. *къайга
ворота сущ. *коаниI
воротник сущ. *кач стоячий воротник уралатта кач
восемнадцать числит. *барайтта восемнадцать лет барайтта шу
восемь числит. *бархI восемь метров бархI метр
восемьдесят числит. *дезткъа 80 лет дезткъа шу
восемьсот числит. *бархI бIаь
воскресенье сущ. *кIиранди
воспитание сущ. *кхетамца кхевар
воспитанник сущ. *кхеваьр
воспитать глаг. *кхетамца кхетаде
восток сущ. *малхбоалехье
восточный прил. *малхбоалехьера
восход сущ. *тIавалар (поднятие, восшествие) *хьакхетар (про солнце, луну...)
восьмидесятый числит. *дезткъалагIа
вот местоим. *ер вот идет поезд ер йоагIа поезд
вошь сущ. *маза
впервые нареч. *духхьашха *хьалхара
в первый раз *духхьашха
вперед нареч. *хьалха *хьалхашкахьа (?)
впереди предлог/послелог *хьалха
в последний раз *тIеххьара
вправо нареч. *аьттехьа
впрочем союз *вешта
в-пятых вв.слово *пхезлагIа-дале
враг сущ. *моастагIа
вражда сущ. *моастагIал
врать глаг. *оапаш бувца
врач сущ. *лор
врачебный прил. *лорий
вред сущ. *зе причинить вред зе де *зулам
вредно нареч. *зене да
вредность сущ. *зене хилар
временами нареч. *хан-ханнахьа *наг-наггахьа
временно нареч. *ханна
время сущ. *ха свободное время мукъа хана
врун сущ. *оапаш бувцар
вряд-ли частица *-те вряд-ли он придет воагIарг а вий-те из *-теш
в самый раз *ханнахьа хьара *ха хиннай *ха я
всегда нареч. *даим я всегда готов со даим кийч ва *массаза а
все равно *башха дац (безразлично) *фуннагIа хуле а (в любом случае)
всерьез нареч. *лаьрххIа
все-таки *дале а *-те *амма *хIаьта а а все-таки он прав хIаьта а бакъ-м ва из
всё местоим. *деррига (см."весь")
вслух нареч. *хьа а хозаш
вспомнить глаг. *дагада *дагадоха
вспотеть глаг. *хьоцар дала
встать глаг. *хьалгIатта (подняться) встать с постели меттара хьалгIатта
встретить глаг. *кхета я встретил его в театре со театре кхийтар цунах *бIаргаго *духьала даха (выйти навстречу)
встреча сущ. *духьал дахар
всякий местоим. *масса
вторник сущ. *шинара
второй числит. *шоллагIа
в-третьих вв.слово *кхозалагIдале
вход сущ. *коаниI *чувода моттиг (место входа) *ниI (дверь)
входной прил. *чувахара *чувода
вчера нареч. *сийсар (вчера вечером) *селхан (вчера днем)
в-четвертых вв.слово *диазлагIа дале
в-шестых вв.слово *ялхазлагIа дале
вшиветь глаг. *мезаша ваккхал
въезд сущ. *чувода моттиг (место въезда)
въехать глаг. *ваха (внутрь чего-либо)
вы местоим. *шу *шо вы меня звали? сога кхайкадарий шо? *оаша (эргат.пад.от "вы")
вы= *ара= (приставка означ.движение прочь, наружу) выбежать аравада
выбор сущ. *харжар
выбрать глаг. *харжа
выбросить глаг. *дIакхосса выбросить мусор нувхаш дIакхосса
вывезти глаг. *дига *арадига
вывести глаг. *арадаккха
вывих сущ. *чураэккхар
вывихнуть глаг. *чураэккхийта
выгода сущ. *пайда
выгодно нареч. *пайда болаш
выгодный прил. *пайдана
выдержка сущ. *сатохадалар (самообладание) *сабардудалар (самообладание)
выдох сущ. *садаккхар фо дIадахийтар
выдохнуть глаг. *фо дIадахийта
выдумать глаг. *доацар а цахиннар а дагалаца
выздороветь глаг. *тоавала
выздоровление сущ. *тоавалар
вызов сущ. *вехар *тIавехар *тIахьехар
выиграть глаг. *тола *котвала
выигрыш сущ. *котвалар *толар
выйти глаг. *арадала
выкинуть глаг. *дIакхосса
выключить глаг. *дIакъовла *соцаде
вылечить глаг. *верзаве вылечить больного унахо верзаве
вылечиться глаг. *тоавала *верза больной вылечился унахо вийрзав
вылить глаг. *дIамохкаде
вымысел сущ. *доаццаше дагалаьца хIама
вымыть глаг. *дила вымыть посуду пхьегIаш йила
вынести глаг. *арадахьа (вещь и т.п.на вопр.откуда? и куда?) *ла (вытерпеть)
выносливость сущ. *хало ловш хилар
выносливый прил. *хало ловш вола
вынуть глаг. *хьадаккха *хьалдаккха
выпить глаг. *мала выпить молока шура мала
выпрямить глаг. *нийсде
выпрямиться глаг. *нийсдала
выпуклый прил. *букъ тIабаьнна
выпуск сущ. *арахецар
вырасти глаг. *дегIада (о человеке) *лакхдала (о растении)
выровнять глаг. *шаьрде
выскочить глаг. *араэкха (на вопр."откуда") *хьагучаэккха (появиться)
высокий прил. *лакха высокие горы лакха лоамаш *лакхера
высоко нареч. *лакха взлететь высоко в небо лакха сигала урогIваха
высота сущ. *лакхал высота дома 10 метров цIеной лакхал итт метр я
высохнуть глаг. *докъадала *лакъа (о реке)
высохший прил. *докъаденна
выспаться глаг. *набарах виза *виззалца наб е *Iаббалца наб е
высунуть глаг. *арадайта
высунуться глаг. *арадала *аракъада
вытереть глаг. *хьакха *дIадаккха (стереть)
вытечь глаг. *Iодаха
выход сущ. *аравоала моттиг (место выхода)
выходной прил. *аравоалаш дувхаду (праздничный) *мукъа вар (праздничный)
вычисление сущ. *лархIар
вычислить глаг. *лархIа
вышить глаг. *дага вышить ковер кIувс бага *догам де
вышка сущ. *чардакх
вязание сущ. *яр *дехкар
вязаный прил. *пазата *маьхаца даь
вязать глаг. *де (спицами) вязать кофту пазата кухта е
вялый прил. *мела саг (о челов.) *мекъа (о челов.)


Г

гадости сущ. *вогIулакх *бIеха
гадость сущ. *бIеха хIама *во хIама
газета сущ. *газет
галантный прил. *эздий *эздел долаш
галоши сущ. *калошкаш
гарантировать глаг. *доал отта *тешам бала
гарантия сущ. *доала оттар *гаранти *тешам балар
гасить глаг. *доаде гасить огонь цIи йоае
гаснуть глаг. *кхоачалу костер гаснет цIи йов
гвоздь сущ. *хьастам вколотить гвоздь хьастам тоха
где нареч. *мича где вы были? мича дар шо? *мичахь (куда, вопр.)
где-нибудь нареч. *мичахьа цхьаннахьа
где-то нареч. *цхьаннахьа где-то раздался выстрел цхьаннахьа герз даьлар
генерал сущ. *инарал
генеральный прил. *керттера (главный) *лоархIамегIара
героизм сущ. *турпалал *майрал
героиня сущ. *турпалхо
героический прил. *турпала
герой сущ. *майра саг *турпал
гетры сущ. *гетраш
гибель сущ. *хIалакьхилар идти на верную гибель бокъонца хIалакьхила ваха
гибельный прил. *хIалкадеш дола
гибкий прил. *тIатовжа ховш дола (перен.) *сатташ дола гибкое тело сатташ дола дегI *та ховш дола (перен.) *хувцалуш дола (перен.) гибкий голос хувцалуш йола оаз
гибкость сущ. *та ховш хилар (перен.) *тIатовжа ховш хилар *сатташ хилар (упругость)
гигант сущ. *Iалаьмате
гигантский прил. *Iалаьмате доккха
гиря сущ. *герака
глава сущ. *кулгалхо (начальник и т.п.) глава семьи ???цIенда *корта (у книги) роман из 6-ти глав ялх корта бола роман
главарь сущ. *баьчча главарь шайки къуй баьчча
главнейшее сущ. *эггара кертердар
главное сущ. *кертердар
главный прил. *кертера
гладить глаг. *кулг хьакха (рукой) *аьшк тоха (утюгом)
гладкий прил. *дика (перен.) *шаьра (прям.и перен.)
гладко нареч. *нийса (ровно)
гладкость сущ. *шаьра хилар
глаз сущ. *бIарг голубые глаза сийна бIаргаш
глазной прил. *бIаргий
гланды сущ. *кхалкхаш
глина сущ. *топпар *лоабат
глинистый прил. *лоабатагIа
глиняный прил. *топпара (сдел.из глины)
глист сущ. *нIана
глотать глаг. *къурдаш де глотать молоко шурех къурдаш де
глотка сущ. *лакаш (горло) взять за глотку лакаш лаца
глоток сущ. *къурд
глубина сущ. *гаьнна юкъе *гаьнна дIачу *кIоаргал (моря)
глубокий прил. *чIоагIа (перен.) *кIоарггара (перен.) *кIоарга
глубоко нареч. *кIоарга *чIоагIа (перен.)
глупость сущ. *Iовдал *Iовдала хIама
глупый прил. *Iовдала
глухой прил. *къора
глухонемой прил. *маьттаза
глухота сущ. *къорал
гнать глаг. *лехка (заставл.двигаться (напр.коров)) *арадаккха (выгнать) *лелхаде (преследовать) *чехка лехка (быстро передвигаться) *тIакхе (преследовать)
гнаться глаг. *тIехьаада (за кем-либо) *тIакхе (стремиться)
гнев сущ. *эгIазвахар *даьрдалар *дархдалар *дархал
гнездо сущ. *бIи
гнилой прил. *дохкаденна
гнить глаг. *йокхаяла *мурдала *дохкадала
гной сущ. *нIод
гнутый прил. *соттадаь
гнуть глаг. *соттаде
гнуться глаг. *сетта
говорить глаг. *мотт бувца (на каком-л.языке) *дувца (разговаривать) *къамаьл де (беседовать)
год сущ. *шу прошлый год даха шу
годность сущ. *мегаш хилар
годный прил. *мегаргдола
годовой прил. *шера годовой план шера план
годы сущ. *ваь ха (возраст) *шераш (множ.от "год")
голова сущ. *корта у меня болит голова са корта лаз
голод сущ. *моцал *ца тоъар (перен.)
голодный прил. *меца
голос сущ. *йиш (муз.) *мукъам (муз.) *гIар (шум) *оаз
голубица сущ. *кхал кхокх
голубка сущ. *кхокх (обращ.к девушке)
голубой прил. *сигала бесса *сийна
голубь сущ. *кхокх
голый прил. *дерзана
гора сущ. *гув (перен."множество") *лоам высокие горы лакха лоамаш
гораздо нареч. *дуккха а (???) гораздо лучше дуккха дикагIа *дикка
гордость сущ. *курал *сонтал *доккхал
гордый прил. *кура *сонта
горе сущ. *бала (несчастье) *во (несчастье) *сагото (печаль, несчастье) *гIайгIа (печаль, несчастье)
гореть глаг. *сердал тела (давать свет) *къага (сверкать) *дага *лета (сверкать)
горец сущ. *лоамаро
горло сущ. *бертиг (у сосуда) *къамарг
горох сущ. *герга кхеш
гороховый прил. *горохах яь
горсть сущ. *тIоара
горшок сущ. *топпара кхабилг
горький прил. *къахьа горькое лекарство къахьа молха
горячий прил. *дIайха *сиха (перен.о челов.)
гостить глаг. *хьоашалгIа ваха ха яьккха
гость сущ. *хьаша
готовить глаг. *кийчде (в разн.знач.) готовить урок урок кийчъе
готовиться глаг. *кийчдала (к чему-л.)
готовый прил. *кийча (подготовленный) *фуннагI де раьза ва (согласный к чему-л.)
грабеж сущ. *вовхар *дарех ду къоал
грабитель сущ. *гIаьрхо *вовхархо
грабительский прил. *вовхара
грабить глаг. *вовха
грабли сущ. *йолхьинг
град сущ. *ша
граница сущ. *лелара боарам (перен.предел) *доазув *тIехвала (перен.предел) *чу (??? перен.предел)
греть глаг. *дIоахде солнце греет малхо вIоахву
греться глаг. *вIоахвала
грех сущ. *гIалатвалар *къа (религ.)
грешить глаг. *къинош де (религ.)
гриб сущ. *жIале нускал собирать грибы жIале нускалаш гулде
гроза сущ. *кхерам (перен.) *дуIа разразилась гроза дуIа тIадера
гром сущ. *чIоагIа *гIар (перен.) *ди *къувкъаш дола
громкий прил. *чIоагIа
громко нареч. *чIоагIа
грубо нареч. *гIожа
грубость сущ. *гIожа хилар
грубый прил. *гIожа
грудь сущ. *накха
грузин сущ. *гурже
грузинский прил. *гуржий
грузить глаг. *дотта
грустить глаг. *саготаде
грустно нареч. *сагота я
грустный прил. *сагота
грусть сущ. *сагото
груша сущ. *кхор
грязно нареч. *бIеха
грязь сущ. *мIад *хотта на дворе грязь коа чIоагIа хотта ба
губа сущ. *борд кусать губы бордех царгаш
губной прил. *бордий
гулять глаг. *волавенна лела (совершать прогулку) *салаIа (быть свободным)
густо нареч. *дикъа *листа *чIоагIа
густой прил. *дикъа *листа *сома
густота сущ. *дикъал *листал *сомал
гусыня сущ. *кхал гIаж
гусь сущ. *гIаж

Ваш знакомый
02.10.2005, 20:50
Д

да частица *хIай (вопросит.) *хIаа (утвердит.)
давно нареч. *дукха ха хьалха *тхьовре (много времени назад) *дукха хана ден (в течении долгого времени)
даже предлог/послелог *а даже теперь кхыметтал хIанза а
дакать глаг. *хIаа яха (поддакивать)
далекий прил. *гаьнара *хийра (перен."чужой") *вIаши гIулакх доаца (перен."чужой")
далеко нареч. *гаьна
дальше нареч. *гаьнагIа *дIахо *гаьно
дарить глаг. *совгIата дала
дата сущ. *таьрахь
дать глаг. *дала дать книгу книжка дала
два числит. *шиъ два стакана ши пела
двадцатый числит. *ткъоалагIа
двадцать числит. *ткъо
дважды числит. *шозза
двенадцать числит. *шийтта
дверка сущ. *ниIилг
дверной прил. *наIара
дверь сущ. *ниI
двести числит. *ши бIаь
двигать глаг. *дIа-сатетта (перемещать) *болх байта (приводить в движение) *доладалийта (приводить в движение) *духьалдаха (направлять) *хьеде (шевелить)
двигаться глаг. *даха *меттагIа хьа
движение сущ. *дахар
двойной *шолха
двор сущ. *ков
деверь сущ. *маьрвоша
девочка сущ. *йиIиг
девственность сущ. *йоIал
девушка сущ. *йоI-саг *йоI
девчата сущ. *мехкарий (обращение)
девяносто числит. *дезткъе итт
девяностый числит. *дезткъе итталагIа
девятнадцать числит. *ткъеста
девятый числит. *ийсалагIа
девять числит. *ийс
девятьсот числит. *ийс бIаь
дед сущ. *воккха саг (старый человек) *е наьна да (?? отец матери) *даь да (отец отца)
деды сущ. *дай (предки)
дела сущ. *хьал (положение вещей)
делать глаг. *де что делать? фу де?
делить глаг. *декъа делить хлеб маькх екъа
делиться глаг. *дакъа де
дело сущ. *гIулакх (поступок) *декхар (цель забот) из са декхар да это мое дело *болх (занятие) работать болх бе
денежный прил. *ахчан
день сущ. *ди солнечный день малх хьежа ди
деньги сущ. *ахча мелкие деньги къаьста ахча
день рождения сущ. *ваь ди
деревенский прил. *юртара
деревня сущ. *юрт жить в деревне юрта ваха
дерево сущ. *дахча (материал) *га фруктовое дерево сома га *хи
деревянный прил. *дахчан деревянный дом дахчан цIенош
держать глаг. *воаллаве *лаца держать ребенка за руку бера кулг лаца
десны сущ. *багара *долаш
десятый числит. *итталагIа
десять числит. *итт
дети сущ. *бераш мои дети са бераш
детишки сущ. *бергаш
детский прил. *бера (перен.) *берий
детство сущ. *бера ха
дешевый прил. *дай *пайдана доацар (перен.) *дарегIа
джигит сущ. *дика баьри
дикий прил. *хьуна (о растении) *акха (о животном)
длина сущ. *дIоахал
длинный прил. *дIаьха длинный путь бIаьха никъ
длиться глаг. *дIаьхдала урок длится 45 минут урок дIаьхлу шовзткъе пхиъ минут
для предлог/послелог *духьа *=на *=а
дневной прил. *дийнахьара
дно сущ. *бух морское дно форда бух *пхо (у сосуда) дно бутылки шуша пхо
до предлог/послелог *тоха (для указания предмет, на которое направл.действ.) дотронуться до картины суртах кулг тоха *дIакхача (для указания предмет, на которое направл.действ.) *кхаччалца (от чего-то до чего-то) от Москвы до Ленинграда Москвера Ленинграде кхаччалца *дIахьокхавала (для указания предмет, на которое направл.действ.) *хилале (раньше чего-либо) *=алца (от чего-то до чего-то) до сих пор хIанзалца *=ла (раньше чего-либо) до войны тIом хьале
добавить глаг. *тIатоха *тIатасса
добавка сущ. *тIатехар *тIатохар
добро сущ. *дикадар *пайданар *дика
доброта сущ. *дикал
добрый прил. *дика
доверие сущ. *тешам
догадаться глаг. *ха *дагада *дагадоха
догадка сущ. *хургда аьнна хетар
дождь сущ. *догIа дождь перестал догIа сецад
долг сущ. *декхар взять в долг юхалург эца
долгий прил. *дIаьха
долго нареч. *дукха
дольше нареч. *дукхагIа *гаьнагIа
дом сущ. *цIенош (строение) *фусам (жилье) *моттиг (учреждение)
дома *цIагIа его нет дома из цIагIа вац
домашний прил. *цIагIара
домой *цIа чу мне пора домой са чуваха ха хиннай
дорога сущ. *никъ большая дорого боккха никъ
дорого нареч. *безача
дорогой прил. *деза (в разн.знач.)
дороже нареч. *дезагIа
до сих пор *хIанзалца
доска сущ. *ардакх
достаточно нареч. *тоъал боллаш *тоъал *кхоачам боллаш
досуг сущ. *мукъа ха
досюда *уккхазалца
доход сущ. *хьатIадоагIа рузкъа *пайда
доходный прил. *пайда луш йола
дочь сущ. *йоI
драка сущ. *вIашагIлатар
драться глаг. *тIом бе *лата *вIашагIлата
дрова сущ. *дос сырые дрова тIаьда дос
друг сущ. *доттагIа старый друг къаьна доттагIа
друг-друга *цхьанне шоллагIвар
другой прил. *кхыкхе (иной) *шоллагIа (следующий)
дружба сущ. *доттагIал
дружить глаг. *шоллагIа леладе
дружно нареч. *барт тайна
думать глаг. *мотта (?полагать) *лархIа (полагать) *хета (полагать) *уйла е (размышлять)
дурак сущ. *Iовдала саг *Iовдал
дурацкий прил. *Iовдалча сага
дуть глаг. *фу яха *хьекха (о ветре)
дым сущ. *кIург
дымить глаг. *кIур бе
дыня сущ. *паста
дыра сущ. *Iург
дырка сущ. *Iургилг
дырявый прил. *Iургаш доахка
дышать глаг. *садаха
дьявол сущ. *иблис *йилбаз *шайта *мелIа
дядя сущ. *наьна воша (брат матери) *даь воша (брат отца)

Е


евреи сущ. *жугтий
еврей сущ. *жугте
его местоим. *цун (ее, род.пад.от "он", на,оно", отвеч.на вопр.кого? чье?) это его книга из цун книжка да
еда сущ. *кхача *даар вкусная еда чам бола даар
едва нареч. *цхьан минота (чуть-не...) *халла (с трудом) *цхьан минот яхя мара (чуть-не...)
единственный прил. *цаI мара
ее местоим. *цун (на вопр.кого? чье?) ее вещи цун хIамаш
еж сущ. *зIий
ежегодно нареч. *хIара шера *шера-шера
ежегодный прил. *шера-шера хулаш дола
ежедневно нареч. *хIара дийнахьа *хIара денна
ежедневный прил. *хIара денна хула
ежемесячно нареч. *бетта-бетта *хIара бетта
ежемесячный прил. *хIара бетта хула
ежиха сущ. *зIий
езда сущ. *вахар
ездить глаг. *хахка ха (уметь пользоваться, напр.на машине) *аха
еловый прил. *корсама
елочный прил. *елка
ель сущ. *корсам *база
ему местоим. *цунна (ей, датив.пад.от "он, она,оно")
ерейский прил. *жугтий
если союз *нагахьа санна
если-бы союз *нагахь санна *нагахь
если так *ишта дале
есть глаг. *хIама даа (кушать) *хила (быть, иметься, являться) *Iувжаду (о дыме) *хIама кхалла (кушать) *да (иметься) у тебя есть эта книга? дий хьога из книжка?
ехать глаг. *даха *хехка ваха (на коне и т.п.)
еще нареч. *а (уже) он уехал еще неделю назад из дIаваха цхьа кIира а да *кхы (вдобавок) *кхы а (вдобавок) дай мне еще кхы а да сона *хIанз а (до сих пор) он еще болеет из хIанз а могаш
жадно нареч. *сутарал (с охотой) *безам болаш (перен.) *дог доагIаш (перен.)


Ж


жадность сущ. *сутарал *цIаьрмтал (скупость) *писал *яькхал
жадный прил. *цIаьрмта *сутара (скупой) *яькха *писа
жажда сущ. *чIоагIа дезаш хилар (перен.) *хьогал
жаждать глаг. *чIоагIа безаш хила *хьогдала
жалеть глаг. *къахета *дагадалла (сожалеть, о чем-либо) *кхом хета (сожалеть, о чем-либо)
жаловаться глаг. *латкъа *долхаде
жалость сущ. *къахетар *доглазар *къахетам бар
жара сущ. *йIовхал нестерпимая жара са ца тохалуш йола йIовхал
жареный прил. *кхерза
жарить глаг. *кхарза
жариться глаг. *кхорзадала
жаркий прил. *дIайха
жарко нареч. *дIайха
жвачка сущ. *саьгIаз
ждать глаг. *догдаха (чего-то) *хьежа (на вопр.кого-что) *сатувса (чего-то)
же союз *хIаьта (противит.) *амма (противит.) частица *тIаккха (противит.и усилит.)
жевать глаг. *нух хьокхаде (о животном) *Iувша (о человеке)
желание сущ. *дагалаттар (мечта) *хилар *безам иметь желание безам хила
железка сущ. *аьшкилг
железный прил. *аьшка
железо сущ. *аьшк
желтый прил. *IажагIа
желудок сущ. *гийг
жена сущ. *сесаг жена брата веший сесаг
женитьба сущ. *саг йолаяр
жениться глаг. *маьре яха *саг йоалае
жених сущ. *саг йоалае гIерташ вола саг *саг йийха саг
женщина сущ. *кхалсаг *сесаг
жесткий прил. *чIоагIа (твердый) *морса (на ощупь) *декъа (твердый)
жестокий прил. *къиза
жестокость сущ. *къизал
живой прил. *дийна
живот сущ. *чийг *чураш *че лежать на животе бартала алла
животное сущ. *са доалла хIама *хьайба (перен.)
жидкий прил. *коача *нийлха (редкий)
жизнь сущ. *дахар *са
жила сущ. *пха (сухожилие) *миа (вена)
жилет сущ. *кIоанзолг
жирный прил. *хьаьна (грязный от жира) *даьтте (грязный от жира) *дерста (содержащий жир)
жить глаг. *даха долго жить дуккха ваха
жук сущ. *бумбарг

З


за предлог/послелог *хьалхагIа (до, раньше - о времени) за 2 месяца до срока йиллача ханал ши бутт хьалхагIа *хьалхара (вместо) *когаметта (вместо) *лаьца (при касании, трогании) вести за руку кулг лаьца вига *бахьан долаш (ради чего, по причине) ценить за храбрость майрал бахьан долаш лархIа *ара (на вопр."где?") *гаьна (на расстоянии) за 3 километра отсюда укхазара кхо километр гаьна *дехьа (на вопр."где?") за рекой хий тIехьа *хьалха (до, раньше - о времени) *духьа (ради чего) сражаться за родину даьхен духьа лата *тIехьашка (на вопр."где?") *тIехь-тIехьа (позади, на вопр."где?") *тIехьа (сзади, на вопр."где?") *меттал (вместо) *=х (указ.на начало действия) взяться за работу балхах вола *=даь (вследствие) за ненадобностью ца эшандаь *=та (с целью) послать за доктором лор воалаве вахийта *=га (при обозн.лица/предмета, на кот.направл.действие) ухаживать за больным унахочунга хьежа *=х (при касании, трогании) *=х (в обмен) за деньги ахчах *=а (в течение) сделать работу за час цхьан сахьата болх баь баккха
забить глаг. *тоха (вбить) забить гвоздь хьастам тоха
заблудиться глаг. *тила мы заблудились в лесу хьунагIа тилар тхо
заболеть глаг. *цамогаш хила (стать больным) *лазадала (начать испытывать боль)
забор сущ. *карт
забота сущ. *гIайгIа (хлопоты) *йоакхо *сагото (хлопоты) *бала (хлопоты)
заботиться глаг. *саготде (беспокоиться) *йоакхо е
забрать глаг. *дIадахьа (взять) *хьаэца (взять) *дига (отнять)
забыть глаг. *дицдала *дицдалийта *дицде
завидовать глаг. *хьега *хьагI хила
зависеть глаг. *кара хила это зависит не от нас из тха кара дац *тийша хила
завтра нареч. *кхоана завтра утром кхоана Iурра
завтрак сущ. *марта (???) *Iуйранна дуа хIама
завтрашний прил. *кхоанара с завтрашнего дня кхоанара денз дIа
завязать глаг. *дIадехка завязать шнурки тиIIигаш дIаехка *хьоарчае (перевязать)
загадка сущ. *пхьабуарг *кхеташ доацар (непонятная вещь)
загрязнение сущ. *бIехдар
загрязнить глаг. *бIехде
загрязниться глаг. *бIехдала
зад сущ. *тIехьашкахье *букъ
задержаться глаг. *тIехьадала (остаться где-либо дольше) *хьедала (остаться где-либо дольше)
задержка сущ. *хьевалар (по глаг."задержаться") *тIехьавалар (по глаг."задержаться") *соцар (по глаг."задержаться") *соцадар (по глаг."задержать")
задний прил. *тIехьашкара
зажечь глаг. *ювза *лотаде
зажечься глаг. *лотадала *хьахила (о свете) *гучадала (о свете)
зайчиха сущ. *кхал пхьагал
закат сущ. *чубизар (заход, о солнце, луне...) *малхбуза ха (время захода солнца)
закончить глаг. *кхоачашде *чакх даккха
закончиться глаг. *чакхдала
закрепить глаг. *чIоагIде
закрепиться глаг. *чIоагIъенна хила
закрытый прил. *тIакъайла *дIакъайла *тIачIоагIдаь *къайла *дIачIоагIдаь
закрыть глаг. *дIакъовла *чудолла (на вопр.кого-что) *чIегIа болла (запереть)
заметить глаг. *хоадала *бIаргаго
заметный прил. *хоалуш дола
замок сущ. *чIега (средство для запора двери) запереть на замок чIега а белле дIакъовла
замужем *маьре
замужество сущ. *маьре хилар *маьрел
замужний прил. *маьре яха
заниматься глаг. *Iомаде (на вопр."чем?") заниматься математикой математика Iомае
занятость сущ. *мукъа ца хилар
занятый прил. *мукъа воаца я занят со мукъа вац
занять глаг. *юхалург эца (в долг)
запад сущ. *малхбузехье *малхбузе
западный прил. *малхбузехьара
запас сущ. *доалахьа дола *кхоачам *кечам
запасной прил. *сов
запах сущ. *хьаж
заплатить глаг. *мах дIабала *такха *дIадала
заплесневеть глаг. *варденна (???) *вардола
запомнить глаг. *дагалаца *дагакхаба
запрет сущ. *цамогадар *дехкар *соцадар *бокъо ца ялар
запретить глаг. *соцаде *бокъо ца яла *дехка
запутать глаг. *кегаде
запутаться глаг. *кегадала (в разн.знач.)
заработать глаг. *болх а баь даккха *яккха (перен.)
заранее нареч. *хьалххе
заря сущ. *малх чубузаш *сигале сийрдаялар
застрять глаг. *далийса *цхьаннахьа дукха га (перен.)
зато союз *цудухьа *цхьабакъда *дале а
заход сущ. *чубизар (закат)
зачем нареч. *хIанна зачем ты пришел сюда? хIана венав хьо укхаза? *сенна
зачем-то *цхьа хIама дагалаьца
защита сущ. *лоравала *лорадер *лорадар
защитить глаг. *лораде
защититься глаг. *лоравала
защитник сущ. *лорадархо
защитный прил. *лорадара эшаш дола
заяц сущ. *пхьагал
заячий прил. *пхьагала
звать глаг. *хьатIадеха (на помощь) *кхайка (приглашать) *деха (приглашать) *цIи яккха (называть) как его зовут? фуй цун цIи?
звезда сущ. *седкъа
звездный прил. *седкъа
звенеть глаг. *дека
звериный прил. *аькхан
зверский прил. *аькха
зверь сущ. *аькха
звон сущ. *зов *декар
звонить глаг. *детта *дека *гургал тоха
звонок сущ. *гургал
звук сущ. *оаз
звуковой прил. *оазий
звучать глаг. *дека
здание сущ. *гIишло
здесь нареч. *укхаза
здешний прил. *укхазара
здороваться глаг. *салам дала
здоровый прил. *нийса (перен.) здоровая критика нийса критика *дегI дика (полезный для здоровья) *могаш *унахцIена
здоровье сущ. *могашал *унахцIано
здравствуй *вахалва
здравствуйте *дахалда (при обращ.ко многим лицам)
зевать глаг. *сеттаве
зевок сущ. *соттавар
зеленый прил. *аьрга (о плодах) *баьццара *сийна (о траве)
земля сущ. *лаьтта *лаьттан тIоа (почва)
земляк сущ. *юртахо *мехкахо
земляной прил. *лаьттан (земной)
зеркало сущ. *кизга
зерно сущ. *фийг
зигзаг сущ. *голаш етта
зима сущ. *Iа
зимний прил. *Iан
зимой нареч. *Iай прошлой зимой дахача Iай
злить глаг. *эгIаздига *бирсде *дархде
злиться глаг. *эгIаздаха *бирсдала
зло сущ. *футтаройна *эгIазлонца
злоба сущ. *эгIазал
злобный прил. *эгIазлон *дарха
злой прил. *къиза (жестокий) *во цIимхара *эгIазваха *дарха (жестокий)
змея сущ. *цхьаккха хIамах эхь ца хета саг *бIехал
знак сущ. *белгало *тамагIа (клеймо) *хоам (сигнал)
знакомить глаг. *довзийта (с чем-то) *хьоашал тассийта *хьоашал тохийта
знакомиться глаг. *хьоашал тасса *хьоашал тоха
знакомство сущ. *хьоашал
знакомый сущ. *хьаша прил. *довзаш дола
знамя сущ. *байракх
знание сущ. *хар *Iилма (наука) *довзар
знания сущ. *ховраш
знать глаг. *ха *довза (на вопр."кого-что")
значить глаг. *маIан хила ничего не значить цхьаккха а лоархIаме дац
золовка сущ. *маьрйиша
золото сущ. *дошув
золотой прил. *дошо
зрачок сущ. *бIарга цIи
зрелый прил. *кхаьча *кхийна нийсвенна
зрение сущ. *бIарга са
зреть глаг. *кхача (о растен.)
зритель сущ. *хьажархо
зря нареч. *гIулакх доацаш *хьашт доацаш
зуб сущ. *царг
зубной прил. *царгий
зубок сущ. *царгилг
зять сущ. *найц

Ваш знакомый
10.10.2005, 23:12
И

и союз *-м (уступит.) и рад помочь, да не могу гIо де безам бар, цхьабакъда могарг-м вац *хIаьта (усил.) и почему вы этого не делаете? хIаьта хIана диц оаш из? *а (соед., перечисл., выделит., присоед.) и тот и другой из а вож а
игла сущ. *маха швейная игла хIама тега маха *дехка гIа (хвойная)
игра сущ. *ловзар детские игры берий ловзараш *лакхар (на инструменте)
играть глаг. *ловза *лакха (на инструменте) играть на гитаре гитара лакха
игрок сущ. *ловзархо
игрушечный прил. *ловзаю хIама *ловзорга
игрушка сущ. *ловзорг
идеальность сущ. *тIех дика хилар
идеальный прил. *тIех дика
идти глаг. *лела (о механизме) *хьатIада (приближаться) *делха (об осадках) *ваха *да (приближаться)
из предлог/послелог *духьа (с целью) из экономии кходара духьа *латта (при указ.на компоненты) группа из 10-ти человек итт сагах латта группа *=ра (откуда) он приехал из Москвы из Москвера венав *=х (указ.на выделение части из целого) одно из двух шиннех цаI *=л (указ.на выделение части из целого) лучший из всех массанел дикагIа
из вас местоим. *шух (с помощью вас, веществ.пад.от "вы")
известие сущ. *хоам *хабар *кхаъ
известно нареч. *хов мне известно сона хов
известный прил. *довзаш дола (знакомый) *гIордаьна (знаменитый, ???) *ховш дола (знакомый) *цIи хезза (знаменитый)
известь сущ. *кIир
извинить глаг. *бехказавалийта *гештде извините меня гештде сона
извиниться глаг. *бехкакзвала *бехк цабилар деха
издалека нареч. *гаьннара город виден издалека город гаьннара гу
из-за предлог/послелог *бахьан долаш (по причине) мы опоздали из-за дождя тхо тIехьадисар догIа бахьан долаш *тIехьашкара (на вопр."откуда?") *дехьара (на вопр."откуда?") он приехал из-зи моря из венав фордал дехьара
измениться глаг. *хувцадала
изнанка сущ. *харцахье
изнутри нареч. *чухьанахьара *чура
изобилие сущ. *йоккха паргIато *шортта
изобрести глаг. *хьаде
изобретатель сущ. *хьаяьр
из-под *кIалхара (на вопр."откуда?") *чу леладу (для, напр.из под-воды) *чу хинна (для, напр.из-под воды)
изучить глаг. *кхета (понять) *Iомаде (освоить) *тахка (исследовать, обследовать) *довза (понять)
изюм сущ. *кишмишкаш
изюминка сущ. *кишмишк
икры сущ. *настара пхьид (анат.,ножные)
или союз *ай (разве, вопр.) или ты не знаешь его? ай вовзаций хьона из? *а (присоед.) на дне рек, озер или морей хи, Iама, форда а бухе *е (раздел.) он или другой? из е кхы? *аьлча а (пояснит.)
им местоим. *цох (веществ.пад.от "он,она,оно", "с помощью кого,чего") *царна (датив.пад.от "они")
именно частица *белггала (как раз) именно он белггала из ва
иметь глаг. *хила
имущество сущ. *боахам
имя сущ. *цIи как ваше имя? цIи фий хьа?
иначе нареч. *кхыча тайпара (по другому) *-лахь (иначе, а то...)
ингуш сущ. *гIалгIа
ингуши сущ. *гIалгIай
ингушский прил. *гIалгIай
индюк сущ. *москала боргIал
иней сущ. *йис
иногда нареч. *цкъаза *наггахьа *наг-наггахьа
иной прил. *кхы
иностранец сущ. *кхыча паччахьа саг *карара саг
иностранный прил. *кхыча паччахалкхера
интерес сущ. *пайда (выгода) *терко (внимание)
интересно нареч. *безаме *сакъердаме это интересно из сакъердаме да
интересный прил. *безаме *сакъердаме
интересовать глаг. *безам бахийта *терко яйта
интересоваться глаг. *уйла хила *безам хила
искаженный прил. *толхадаь *телха *кегаденна
исказить глаг. *толхадеш хувца
искание сущ. *лехар
искатель сущ. *лехаш вар *лехар
искать глаг. *леха *лаха
искренний прил. *догцIана *даггахьара
искренность сущ. *догцIана хилар
искусство сущ. *говзал (мастерство) ручное искусство кулг говзал
ислам сущ. *бусалба ди
использовать глаг. *пайда эца
исправить глаг. *тоаде
исправиться глаг. *тоадала
исправление сущ. *тоадар
испражнение сущ. *цIано яр
испражняться глаг. *цIано е
испуг сущ. *кхеравалар
испуганно нареч. *кхераденна
испуганный прил. *кхераденна
испугать глаг. *кхераде
исчезнуть глаг. *къайладала *дайна дIадала
итак союз *иштта
и так далее *иштта кхы дIа а (и тому подобное)
итого нареч. *деррига а
их местоим. *цара (отвеч.на вопр."чье,чья?") *цар (родит.пад.от "они", отвеч.на вопр."чей?") это их дом из цар цIенош да


К

к предлог/послелог *тIа (послелог) позвать к телефону телефона тIа кхайка *=цара (при обозн.чувства к кому-чему либо) любовь к родине даьхенцара безам *=га (при указ.на направлен.и срок) к нам пришли гости тхога хьаьший баьхкаб *=хьа *=а (прикосновение, цель) пришить пуговицы к платью коча чопилгаш догIа *=н (добавление, сумма) к 10 прибавить 5 итта нена пхиъ тIатоха *=на (добавление, сумма)
-ка частица *-кх (пусть будет, при обозн.возможн.в будущ.врем.) куплю-ка я эту книгу эцаргда-кх аз из книжка *=л (повел.наклон.) дай-ка хьадал
кабардинец сущ. *черсе
кабардинский прил. *черсий
кабардинцы сущ. *черсий
каблук сущ. *кIоажув
кадык сущ. *къамарга шод
каждый сущ. *хIарадар прил. *хIара местоим. *хьара
кажется вв.слово *хеттаргахьа он, кажется, согласен из, хеттаргахьа, раьза ва
казан сущ. *боккха яй
казаться глаг. *хета (кем-чем, каким) *хет (кому-чему, безлич.) мне кажется, что что так сона из иштта долаш санна хет
каймак сущ. *тIоа
как нареч. *мишта (каким образом, вопр.) как вы поживаете? мишта дах шо? союз *санна (сравн.) белый как снег лоа санна кIай *ма (воскл.) *мел (в какой степени, вопр.) как давно это было? мел ха я из хинна? *мел (воскл.) как хорошо здесь! мел хаза я укхаза! *айя (воскл.негодование) *хилара тарра (в качестве, в кач-ве кого-л.) советую как друг доттагIа хиларе тарра хьехам бу аз *денз (с тех пор, как, хана денз) прошел год, как мы виделись шу даьннад вай вIаши бIаргадайча денз *фу (каким образом, вопр.) как вы поживаете? фу хьал да шуга?
как говорится *дувцара кепах
как-нибудь нареч. *фуннагIа даь а (каким-нибудь образом) *цхьа бахьан (небрежно)
как-никак *мичча бесса дале а
какой местоим. *ма (определит.,перед определяемым словом) какая красота! ма хоза да! *мишта (вопр.) *фу (вопр.) *малагIа (вопр.) *цхьаккха а (какой-нибудь, неопр.) нет ли у вас какого вопроса? цхьаккха а хаттар дий шун?
какой-нибудь местоим. *моллагIа а цаI (любой)
какой-то местоим. *цхьа
как раз *гIаьхьа
как-то нареч. *моллагIа цхьан тайпара (каким-то образом)
кал сущ. *дикъа чиш
калым сущ. *урдув
каменный прил. *тIо *кхерий
камень сущ. *кхера
камыш сущ. *эрз
капать глаг. *тIадамаш лега
капля сущ. *тIадам
каприз сущ. *мух *хьув
капризничать глаг. *мух е
капризный прил. *мух уха
капуста сущ. *кабуц
капустный прил. *кабуца
карагач сущ. *муш
карандаш сущ. *къоалам
карий прил. *жогIара (о глазе человека) *сагал бесса *дийхк бесса (о лошади)
карман сущ. *киса
карманный прил. *киса *киса леладу
картина сущ. *сурт нарисовать картину сурт дилла
картофель сущ. *коартолаш
картофельный прил. *коартолий
картошка сущ. *коартол
касаться глаг. *хьокхадала (прикоснуться) *тоссадала (иметь отношение) это меня не касается из сох тоссалуш дац *юкъедоаладе (иметь отношение) *дувзадала (иметь отношение)
кастрюля сущ. *яй
катание сущ. *хехкадалар
кататься глаг. *хехкадала *хехка
категорический прил. *хоадам боллаш дола *хувца йиш йоаца
катиться глаг. *хехкадала
катушка сущ. *вординг
качать глаг. *хехка *лестаде (чем-то)
качаться глаг. *хехкадала *терка
качественный прил. *дика
качество сущ. *дика
каша сущ. *колд (перен."масса") *худар *кIо *кегар (путаница, перен.)
кашель сущ. *йIовхараш
кашлять глаг. *кхайкаве
квадратный прил. *нийсса диъ саьна
квас сущ. *масхам
кверху нареч. *урагIа
керосин сущ. *феткен
керосиновый прил. *феткена
кефир сущ. *ета шура
кинжал сущ. *шалта
кинуть глаг. *дIакхосса (оставить) *дита (оставить) *кхосса
кипеть глаг. *кхохкаве (перен.) *корзагIавала (недовольствовать, перен.) *кхехка
кипятить глаг. *кIеж яккхийта
кипятиться глаг. *кIеж яккха
кипяченый прил. *кIеж яккха хий (о воде)
кирпич сущ. *кирпишк
кирпичный прил. *кирпишкий
кислый прил. *миста *мистъенна (прокисший)
кисть сущ. *кулг (руки) *гайдолг (гроздь) *щетка (для покраски)
китовый прил. *кита
кишечник сущ. *чураш
кишечный прил. *чен *чурий
кишка сущ. *шерг (анат.)
клад сущ. *ганз
кладбище сущ. *кашмаш
класть глаг. *тасса дотта (накладывать) *цхьаннахьа долла *Iодилла *чудолла
клеить глаг. *хьамчаца вIашагIалотаде
клей сущ. *хьамча
клинок сущ. *аьшк
клубника сущ. *баьца комараш
клубок сущ. *орг
клюв сущ. *зIок
ключ сущ. *хьаст (родник) *шовда (родник) *дIоагIа
клясться глаг. *чIоагIо тешаве *дув баа *чIоагIо е
клятва сущ. *дув
книга сущ. *книжка
книжный прил. *книжни *книжкай
книзу нареч. *Iочу
ковер сущ. *кIувс
ковровый прил. *кIувса
ковш сущ. *чами *кода
когда нареч. *цкъаза (неопр.) когда езжу пешком, когда верхом цкъаза говраца вода, цкъаза гIаш воду *маца (вопр.) союз *=ча я вернусь, когда закончу работу со юхавоагIоргва болх йистебаьккхача
когда-нибудь нареч. *цIаккха а *вIалла а *мичча хана цкъа *цкъа
когда-то нареч. *цкъа цхьан хана (давно) *мичча хана цкъа (когда-нибудь, в будущем)
кое-где нареч. *цхьайолча моттигашка
кое-как нареч. *эсала (небрежно) *халла (с трудом) *во (небрежно)
кое-кто местоим. *цхьабараш
кое-куда нареч. *цхьаццанахьа
кое-что местоим. *цхьайола
кожа сущ. *телат (материал) *тIоарска (материал) *нихь *цIока
кожаный прил. *нахьара *тIоарска *телата
кожура сущ. *чкъор *чIорг
коза сущ. *газа
козел сущ. *бож
козий прил. *газа
козленок сущ. *бIийг
козлиный прил. *божлой *бежа
козырь сущ. *кхозар (в разн.знач.)
колбаса сущ. *марш
колготки сущ. *колготкаш
коленный прил. *гона
колено сущ. *го
колесный прил. *чархий
колесо сущ. *чарх
количество сущ. *дукхал *массал
колодец сущ. *гIув
кольцевой прил. *гIозара *чIогара
кольцо сущ. *чIуг
колючий прил. *морса
комар сущ. *зунгат
комариный прил. *зунгата
комната сущ. *цIа
комнатный прил. *цIен
конец сущ. *бухь (кончик) *духь *юхь (предел) *чаккхе (завершение)
конечно вв.слово *шеко йоаццаш *=те (воскл.) *дувцилга йоаццаш (воскл.)
конечный прил. *керттера (завершающий, в смысле "основной") *тIеххьара (последний)
конский прил. *дой *говрий *дошлой (состоящ.из коней)
конура сущ. *жIале цIалг *жIале бу
конфета сущ. *конфет
кончить глаг. *чакхдаккха *йистедаккха
кончиться глаг. *чакхдала
конь сущ. *ды *говр
копать глаг. *ахка (разрыхлять) *даха (выкапывать) *баккха (рыть)
копить глаг. *гулде *Iоаде
кора сущ. *коаст
корабль сущ. *кема
коран сущ. *къорIа
коренные зубы сущ. *кхалаш
корень сущ. *овла
коридор сущ. *уйче
коридорный прил. *уйчен
корка сущ. *чIорг
корм сущ. *доакъар
коробка сущ. *кIопилг *ботт *гIутакх
корова сущ. *етт
коровий прил. *Iатта
королева сущ. *паччахьа сесаг
король сущ. *паччахьа
короткий сущ. *лоаца да прил. *лоаца
коротко нареч. *лоацца
корыто сущ. *гий *ний
коса сущ. *керта кIеж (волосы) *мангал (сельхоз.орудие)
косить глаг. *хьакха (скашивать)
костер сущ. *гаьний кушка *ара лотаяь цIи *йоалаш йога деса
кость сущ. *тIехк
костюм сущ. *барзкъа
костяной прил. *тIехка
кот сущ. *маIа циск
котел сущ. *яй
котенок сущ. *циска кIориг
который местоим. *малагIа (вопр.) который из вас? шох малагIа? *массалагIа
кофе сущ. *кофи
кофейный прил. *кофейни
кошачий прил. *циска
кошелек сущ. *бохча
кошка сущ. *циск
кошма сущ. *бIегIанг *ферта
краденый сущ. *лочкъаяъ хIама (в знач.сущ.) прил. *лочкъадаь
кража сущ. *къоал
край сущ. *йист *мохк (страна)
крайний прил. *йистера (находящийся на краю) *тIеххьара (предельный) *геттара чIоагIа (очень сильный)
красавец сущ. *хоза саг
красавица сущ. *хоза кхалсаг
красивый прил. *эзди (порядочный, перен.) *хоза
красить глаг. *басар де *басар хьакха
краска сущ. *басар
краски сущ. *бесаш
красный прил. *цIе
красота сущ. *хозал
красть глаг. *къоал де *лочкъаде
крашеный прил. *басар хьекха *басар даь
крепкий прил. *чIоагIа *денал дола (стойкий) *кхералургвоаца (стойкий)
крепко нареч. *чIоагIа
крест сущ. *жIарг
крест-накрест нареч. *жIарга хьисапе
кривить глаг. *соттаде *гоамде
кривиться глаг. *сетта (о лице) *гоамдала
кривой прил. *сетта *оагIора *гоама
крик сущ. *цIогIа *мухь
кричать глаг. *цIогIа детта *барт бетта (ругать) *мухь бетта
кровавый прил. *цIеша деза (перен.)
кровать сущ. *маьнги
кровь сущ. *цIий
кровяной прил. *цIе
крокодил сущ. *сармак
кроме предлог/послелог *совгI (вдобавок, кроме-того) *доацар (исключая)
крошка сущ. *гIаргIа *цхьа гIаргIа (малое количество)
круг сущ. *го
круглый прил. *герга
крупа сущ. *Iов *ишк *дуга
крыло сущ. *ткъам
крыса сущ. *цицхолг
крысиный прил. *цицхолга
крыша сущ. *тхов
кстати вв.слово *деша юкъе
кто местоим. *мала (вопр.) кто там? мала ва цига?
кто-нибудь местоим. *моллагIа цаI (кто-либо) *маллагIа вале а (кто-либо)
кто-то местоим. *цхьа саг *цаI
куда нареч. *сенга (вопр.и относ.) *мича (вопр.и относ.)
куда-нибудь *миччахьа цхьаннахьа (куда-либо)
куда-то *цхьаннахьа
кукла сущ. *теник
кукуруза сущ. *хьажкIа
кулак сущ. *бий
кумык сущ. *гIумке
кумыкский прил. *гIумкий
купать глаг. *лувчаде
купаться глаг. *лувча
купить глаг. *эца
купля сущ. *эцар
купля-продажа сущ. *эцар-йохкар
курильщик сущ. *гIаьле увзар
куриный прил. *котама
курить глаг. *тхьамка оза *гIаьле оза
курица сущ. *котам
кусок сущ. *чIегилг *бIалг
куст сущ. *кIотарг
кустарник сущ. *кIотаргаш
кухня сущ. *кухни
кухонный прил. *кухня леладу
куча сущ. *гув


Л

лад сущ. *машар (мир) *барт тар (мир)
ладить глаг. *барт тайна хила
ладно *мегад (воскл.)
ладонь сущ. *тIаьръюкъ
лапа сущ. *тIа (передняя) *тIоамар *тIод *ког
лапша сущ. *гарзаш
ласковый прил. *хьесталуш дола
ласточка сущ. *чIагарг
лгать глаг. *харц ле *оапаш бувца
лев сущ. *лом
левша сущ. *аьрдиг
левый прил. *аьрда
легкие сущ. *пехкаш (анат.)
легкий прил. *дай (по весу) *атта (нетрудный)
легко нареч. *атта
легкость сущ. *аттал *дайл
лед сущ. *ша
ледяной прил. *ша санна шийла (холодный) *шан (изо льда)
лежать глаг. *вижа алла *алла (находиться)
лежачий прил. *вижа улла
лезвие сущ. *дитт
лезть глаг. *юкъегIорта (вмешиваться) *тIавала (на предмет)
лекарство сущ. *молха
ленивый прил. *мекъа
лентяй сущ. *мекъа саг
лень сущ. *мекъал
лепешка сущ. *чопильг (???) *олг
лес сущ. *хьу
лесной прил. *хьуна
лестница сущ. *лоами *лагIаш
летать глаг. *лела
лететь глаг. *да *даха
летний прил. *ахкан
лето сущ. *ахка
летом нареч. *аьхкий
лечить глаг. *дарбаш де
лечиться глаг. *шийна дарба дайта
лечь глаг. *дижа *Iодижа (для спания)
ли междом. *-те придешь ли ты? воагIоргвий-те хьо? *хьогI (употр.при глагол-сказуемом) *=теш (употр.при глагол-сказуемом)
линия сущ. *така *мугI (ряд)
лиса сущ. *цогал *цогала цIока
лисий прил. *цогала
лист сущ. *каьхат (бумажный) *гIа (ботан.) *лорд (ботан.)
листва сущ. *гIаш
лить глаг. *Iочудахийта *Iодахийта
лицевой прил. *юхьа
лицо сущ. *юхь *бакъахье (лицевая сторона)
лично нареч. *айса (я сам)
лишний прил. *сов (избыточный) *ца эша (ненужный)
лишь междом. *мара (только) *-шше (как только) *-ма (как только)
лоб сущ. *хьажа
лобный прил. *хьажа
ловец сущ. *лувцашвар
ловить глаг. *лувца
ловля сущ. *лувцар *дахар
ложка сущ. *Iаг
ложный прил. *харц (неправильный) *гIалат дола (ошибочный)
ложь сущ. *оап
локоть сущ. *гола
ломаный прил. *кагьенна
ломать глаг. *кагде *дохаде (разрушать)
ломаться глаг. *кагдала
лопата сущ. *бел *бахьа
лук сущ. *хох
луковый прил. *хоха
луна сущ. *бутт
лунный прил. *бетта *беттала
лучше прил. *дикагIа (сравн., а также ввод.слово)
львенок сущ. *кIориг
львиный прил. *лома
львица сущ. *кхал лом
любимый сущ. *дукха везаш вар прил. *дукха везаш вола
любить глаг. *деза *тIера хила (чем-то заниматься)
любовник сущ. *везарг
любовница сущ. *езарг
любовь сущ. *безам
любой местоим. *моллагIа
любящий прил. *везаш вола
люди сущ. *нах *адамаш
людской прил. *адамий *халкъа *наьха
лягушка сущ. *пхьид
лягушонок сущ. *пхьида кIориг


М

магазин сущ. *тика
маленький прил. *зIамига *кIезига (незначительный)
мало нареч. *кIезига (немного) *кхоачам болаш доаца (недостаточно)
мальчик сущ. *кIаьнк
мама сущ. *нани *нана
масло сущ. *даьтта
масляный прил. *даьтта
мат сущ. *нанна хьожабар (ругательство) *нанна биллар (ругательство)
материнский прил. *наьна
матрас сущ. *мотт
мед сущ. *моз
медведица сущ. *кхал ча
медведь сущ. *ча
медвежий прил. *чай
медвежонок сущ. *чай тоанг
медленно нареч. *лаьгIо *шортта *сих ца луш *саббарагI
медленный прил. *лаьгIа *саббаре *сих ца луш деш дола
медный прил. *цIаста *геза
медовый прил. *меза
медь сущ. *цIаста
между предлог/послелог *шоайла (среди) *вIаши (среди) *юкъе
меньше нареч. *кIезагагIа (сравн.)
менять глаг. *хувца
меняться глаг. *хувца *хувцадала
меняющийся прил. *хувцалуш дола
мерзнуть глаг. *шелдала
мерить глаг. *диста (примерять) *гIаьхьа хулий хьажа (примерять)
мертвый сущ. *веннар прил. *дакъа (?о растен.) *венна *венна саг
местный прил. *моттигера
место сущ. *моттиг
место рождения сущ. *ваь моттиг
месть сущ. *чIир *бекхам
месяц сущ. *бутт
месячный прил. *бетта (от слова "месяц")
мечеть сущ. *маьждиг
мечта сущ. *цхьан хIаманга догдоахаш *сатувсаш еш йола уйла
мечтать глаг. *цхьан хIаманга догдоахаш *сатувсаш уйла е
мешать глаг. *юкъегIерта *новкъарло е (на вопр."кому?") *новкъа хила (на вопр."кому?") *кегаде (помешивать) *вIашагIъэде (смешивать)
мешок сущ. *лаьжг (кожаный) *гали
мизинец сущ. *цIаза пIелг
мимо *юхегIолла
мир сущ. *дуне (земля, среда) *машар (мирное существование)
мириться глаг. *машар бе *машар та (???)
младше нареч. *зIамагIа
младший прил. *зIамига вола (по возрасту) *лохехьара (по положению)
мне местоим. *сона (дат.пад.от "я")
мнение сущ. *уйла
многие нареч. *дукха
много нареч. *дукха
многовато нареч. *дукхо
многое сущ. *дукхадар
много раз *дуккхаза
мной местоим. *соца (мною, творит.пад.от "я")
мною местоим. *сох (???со мною, веществ.пад.от "я")
могила сущ. *каш
могильный прил. *каша
можно *дулургда (возможно) *мегаргда (разрешается, возможно)
мозг сущ. *хьоа *тIум
мозговой прил. *хьаь
мозоль сущ. *ахкарг *шонк
мой местоим. *са
мокнуть глаг. *тIоададала
мокро нареч. *тIаьда я
мокрый прил. *тIаьда
мол *йоахар (как-будто, разг.)
молитва сущ. *ламаз *дIуа
молиться глаг. *ламаз де *дIуа де
молния сущ. *тIоа *ди
молодежь сущ. *кагий нах
молодец сущ. *кIант *визза къонаха *визза кIант (похвала)
молодой прил. *керда (недавно появившийся) *къона
молодость сущ. *къонал
молоко сущ. *шура
молоток сущ. *гон *жIов
молочный прил. *шурий *шурийла даь
молчать глаг. *дIа ца хайта *йист ца хила *дIа ца дувца *сатем ца боабе *къамаьл ца де *дIа ца ала *тата ца де
морда сущ. *бат
море сущ. *форд *форд санна дукха (множество, перен.)
мороз сущ. *шелал
морской прил. *форда
мост сущ. *тIий
моча сущ. *чиш
мочь глаг. *низ кхача (иметь возможность) *торо хила (иметь возможность) *бокъо хила (иметь разрешение) *йиш хила (иметь разрешение) *мага (иметь возможность)
мощный прил. *низ бола *чIоагIа низ бола
мощь сущ. *низ
мстить глаг. *чIир леха *декха
муж сущ. *мар
мужество сущ. *къонахчал *денал *сагал
мужчина сущ. *маIа маг (мужик)
музыка сущ. *йиша (???) *оаз *мукъам
мука сущ. *хьоар (для теста)
муравей сущ. *зунгат
муравьиный прил. *зунгатий
мусор сущ. *нувхаш
мусорный прил. *нувхий
муха сущ. *моза
мучить глаг. *хало хьегийта *Iазап озийта
мучиться глаг. *хало хьега
мучной прил. *хьоар леладу *хьоара
мы местоим. *тхо (экскл.) *оаха (нами, экскл.эргат.пад.от "мы") *вай (инкл.и эргатив.пад.от "мы")
мыло сущ. *сапа (???)
мыльный прил. *сапа
мыслить глаг. *уйла е
мысль сущ. *уйла
мыть глаг. *дила
мытьё сущ. *дилар
мыться глаг. *лувча
мышиный прил. *дехкий
мышца сущ. *маза бола дулх
мышь сущ. *дахка
мягкий прил. *кIаьда
мягко нареч. *кIаьда
мягкость сущ. *кIаьдал
мять глаг. *хье (кожу и т.д.) *хьерчаде (бумагу, одежду и т.д.)
мяч сущ. *бургац

Ваш знакомый
12.05.2008, 22:39
названия животных, птиц и насекомых, фигурирующие в книге Н. Кодзоева

Акхакотам (я) – фазан.

Алкхашк (я) – скворец.

Балкъазар (я) – крот.

Баппа (да) – одуванчик.

Баскилг (да) – кузнечик.

Бекарг (я) – кукушка.

Бийдолг (ва) – гном.

Бирнал (ба) – носорог.

Богапхьид (я) – черепаха.

Буне (да) – природа.

Бурдолг (ба) – летучая мышь.

БIарашдуарг (я) – белка.

БIарзадахка (ба) – слепыш.

Воатагар (я) – крокодил.

Геза (да) – бронза.

ГIагIа (да) – кольчуга.

ГIарагIур (я) – журавль.

ГIомарцогилг (да) – корсак.

ГIулинг (я) – кхо ког бола фаьлга говр.

Дадолг (я) – букашка.

Дарта (да) – гриф.

Довха (я) – улар.

Жалкъорг (я) – шурка золотистая.

Жуккарг (я) – трутень.

Зоокарт (я) – зоопарк.

ЗIий (я) – ёж.

ЗIокаргали (я) – пеликан.

Йилбазахийкхухьаргаш - тополиный пух, пушинки.

Кер (да) – ястреб.

Кукал (я) – кукушка.

Куни (я) – кролик.

Курс (я) – букет.

Къажкъайг (я) – сорока.

Къайг (я) – ворона.

Къахьайг (я) – сойка.

Къоракхокх (ба) – горлица.

Къортилг, къортинг (я) – кеклик.

Ластинг (да) – дрозд пестрый.

Лекъ (я) – перепелка.

Лехь (ба) – змея.

Лийг (да) – косуля.

Маймал (да) – обезьяна.

Мецхилг (да) – стриж.

Миккхал (да) – коршун.

Митал (я) – улитка.

Миха (я) – тополь.

Моака (да) – обильное угощение.

Мосар (я) – акха газа (серна).

Нал (ба) – кабан.

Петар (я) - птичий пух.

Пилла (да) – слон.

Сарсал (я) – тетерев.

Села (ва) – гIалгай фаьлгашкара тIоа сегийташи ди деттийташи вола сигала дá.

Селасат (да) – иволга.

Сеткъарг (я) – светлячок.

Соалорг (да) – куница.

Солсакхокха (ба) – голубь кольчатый.

Тадж (я) – шлем.

Ткъов (я) – бIаьсти яьнначул тIехьагIа цхьан делха тIаьда лоаи догIеи.

Тотакх (я) – дрофа.

Тушол, тушолкотам (я) – удод.

Урам (я) – улица.

Ферх (я) – барс, леопард.

ХьаргIа (я) – ворон.

Хьовлашк (да) – мать-и-мачеха.

Цахцал (я) – бурундук.

Цестарг (я) – белка-летяга.

ЦIаста (да) – медь.

Чамакодилг (я) – головастик.

Чарахь (ва) – охотник.

Чкъайг (я) – галка.

Чкъойг (я) – хорек.

Човка (я) – грач.

ЧIондарг (я) – скрипка.

Шоршал (я) – дрозд.

Шурткъа (да) – ласка.

Эп (я) – хомяк.

http://www.ingushetiya.ru/news/14250.html

dt52
13.05.2008, 06:12
А англо-ингушского ни у кого нет? Или франко-ингушского? Можно шведско-вайнахский если есть у кого.

Магомедовна
13.05.2008, 07:13
А я бы желала словарь ИНГУШСКО-ингушский! Что бы у каждого ингуша была возможность понять и принять своего собрата!;)

Menina
08.10.2008, 01:43
А я бы желала словарь ИНГУШСКО-ингушский! Что бы у каждого ингуша была возможность понять и принять своего собрата!;)

А действительно... Я вот задумываюсь об этом в последнее время. Ведь у нас нет ингушского толкового словаря, чтобы он был ингушско-ингушский (чтобы на ингушском языке давалось объяснение слова).

P.S. Я поняла, что Магомедовна не совсем об этом).
P.P.S. А где, кстати, Магомедовна?

Neu4
08.10.2008, 09:08
Вот здесь Ингушско-Русский словарь в виде jаvа приложения для телефона http://ingush.wen.ru/lib/DOSH.jad http://ingush.wen.ru/lib/DOSH.jar Попробуйте может кому понравиться не зря же я пыхтел :-) На мой взгляд удобно всегда под рукой и поиск слов как на компе работает Должен работать на большинстве моделей телефонов Если пойдет можно и Русско-Ингушский сделать Ваш первый и надеюсь не последний wap ингуш :-)

штабс-капитан Магас
08.10.2008, 09:42
Вот здесь Ингушско-Русский словарь в виде jаvа приложения для телефона http://ingush.wen.ru/lib/DOSH.jad http://ingush.wen.ru/lib/DOSH.jar Попробуйте может кому понравиться не зря же я пыхтел :-) На мой взгляд удобно всегда под рукой и поиск слов как на компе работает Должен работать на большинстве моделей телефонов Если пойдет можно и Русско-Ингушский сделать Ваш первый и надеюсь не последний wap ингуш :-)

Баркал))