PDA

Просмотр полной версии : Бегmaxim
14.04.2006, 11:12
Беге дешаш


«…Са даккха а вахьац со-м!
Со-м кхыметтал
Дош а вахьац ала,
Фо бордашца
Оагадеш…»
Г. Гагиев ( «Пушкинга» яхача байташ т1ера)

-Мао оагаделахь фо бордашца,
Дага ма дохалахь доаккха са даккха!
Дувшийта тялг1аш фордаштар,
Парг1ато я мегар кемашка т1аккха…

«Са кора к1ал яг1ар га,
Зиза теха къона.
Безам бацар цун вахар го,
Ший сом бала сона.
Бакъда хьакхар ц1аьхха мух,
Унзаре ди къувкъаш.
Дегчур баьлар г1ийла мухь,
Гаьно дора къургаш…»
Роза Картоева
-Яг1ар во га кора к1ала,
Зиза теха къона;
Дегчур безам боацаш бала
Мерзаг1-боа сом хьона;
Цудохь бялар ц1аьхха мух,
Унзаре ди къувкъаш;
Корагахьар хозар мухь-
Воча гяний булкъаш…

«…Са шераш х1анз гуйренгахь д1алеста,
Са зе ца кхув чехка долхаш да.
Бера оамал дег1ацар д1акъаьста,
Малх са чубазагахьа леста хьежаш ба…»
А-Г. Угурчиев «Лийхаяц атто»

Бера омал х1анза мар ца-къаьстача,
Шераш сихден гийренгахь сенн г1ерта?
Соувцар дарий-хьог1 уж, дика хьаьстача,
Хозача дешайг1 йиллача къаьда ферта?
Денгар-денга чубуз сейран малх,
Дине даьлчахь из оамал цог1 йоал;
Фуннаг1 дыраг1 баббац т1ехьа- хьалха,
Кхоачыддац вейг йюдача заман доал…
Воха-ма-воха гуйре гарга яраг1,
1ангар даьлча – б1аьстен кара долх;
Сихач шерашцыр ийлаш йита арахь,
Сагат ма-де, Даьлаг бы вей болх…
Мальзак
1ассалам 1алейкум! Может быть нам эту рубрику «Беге дешаш» сделать постоянной, где каждый сможет помещать свои мысли?
С уважением, М.

Тот_Самый
20.06.2007, 23:19
Хала деций з1амаг1а хила;
Xьаькъал,хьехам бала воаккхаг1вар ца хилча?
Xала деций воаккхаг1а хила;
Д1а аьннара д1аэцаш з1амаг1вар ца хилча?

ING-92
23.06.2007, 02:46
Хала деций з1амаг1а хила;
Xьаькъал,хьехам бала воаккхаг1вар ца хилча?
Xала деций воаккхаг1а хила;
Д1а аьннара д1аэцаш з1амаг1вар ца хилча?
Даьр да! :p

ing
23.06.2007, 20:36
Хала деций з1амаг1а хила;
Xьаькъал,хьехам бала воаккхаг1вар ца хилча?
Xала деций воаккхаг1а хила;
Д1а аьннара д1аэцаш з1амаг1вар ца хилча?

нийса-м лув хьо :)