https://www.youtube.com/watch?v=f8MIABfDI38

Еза йо1

Мехкарий вай лоаманчу беттаца бос къувсаш
Дуккха хул.
Ховш ма дий г1алг1ачоа кегий нах яхь йолаш
Мишта хул.
Аз ч1оаг1а дехар ду, наьсархой,
Сог1 бехк ма баккхалаш.
Еза йо1 йигача, сий доацаш саг ва
Ма яхалаш.

Йо1 лургьяц аз яхаш,
Боккхий нах чувхабу йи1и дас.
Са дай 1олохабеш,
Ший ц1а цо хьестаду.
Йо цу вас.
Тхо в1аший деззашехь
Тха безама бола г1ерт (? укхаза со кхетац).
Хургволча устдаьга алал шоай
вей ца луш, таккхал 1е.

Боккхий нах чувхабу къонахчо,
Са дай 1олохабеш.
Йорт цунга кхахьийта дош да са
Йо1 йига (? укахаза со кхетац)

Лоамашка йорт йита
Машаре из хоза лийга санна,
Из са коа хьувзаргья, со ца лей,
Са наьха нус хинна.

Доттаг1ий гулбергба.
Хьоалчаг1 деш Наьсарче екаргья.
Чу ютаргьяц яхаш,
Къургаш деш са уст-да г1ертагва.
Боккхий нах ишта хул,
Х1амма дергдац, к1аьдвелча соцаргва.
Дезала йо1 кхийча, 1елургвац,
Г1адж лайза воаг1аргва.