Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 105

Тема: Али Хашагульгов (Х1оашалнаькъан Т. 1аьла)

 1. #11
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,861
  Поблагодарил(а)
  38
  Получено благодарностей: 93 (сообщений: 81).

  Ответ: Али Хашагульгов (Х1оашалнаькъан Т. 1аьла)

  В1овнашке язъяь стихаш

  Наркаш* - хьо санна - 1ажаг1а.
  Декадеш аьли*,
  вайна духьала 1одоаг1а
  Г1улахьи г1аьли*.

  Укх сахьате гучаергья
  кхоллама тамаш -
  В1овнашке. Хьо амаг1ъяргья:
  т1адаргда ткъамаш, -

  г1оттаргда вай шиъ сигала -
  г1алаш т1а дергда:
  к1ала да 1одода Г1ула
  тай мо хетаргда...

  1очухьежаш дахаргда вай,
  б1огора ухаш.
  Б1арг ма кхоачча - баьццара бай.
  В1овнех* хьерч морхаш.

  Морхаш ухк хьа б1аргашка а,
  г1аддаха, леп уж:
  гу сона цар чу к1ай шак1а*,
  ц1ераш я баппаш*...

  Кулг т1оададу хьа мосаша,
  шийла да бордаш, -
  гуйран маьлха з1анараша
  хьанна доах барташ?

  Малха тийкъаб вай дай хьалха,
  малхага ихаб.
  Малха гаргал хилар духьа
  г1алашка баьхаб.

  Цудухь йиллай В1овнашке а
  сел лакха фе* т1а...
  Малх - г1алг1ачун в1ови кийи,
  цун уйла, фета.

  Аз-м безам а малхаца бувз
  (малхаш да хьо-со).
  Маьлха дошоча таьшца* бувц
  хьа керта хьоаса*...

  Наркаш - хьо санна - 1ажаг1а.
  Гуйре хьо санна.
  Хьай хайра* - маьлха тамаг1а* -
  тел 1а х1анз сона.

  • наркаш – облепиха
  • аьли – овраг, пропасть
  • г1аьли – олово
  • в1ов – боевя башня
  • шак1а – мрамор
  • баппа – одуванчик
  • фе – 1.чуткий, бдительный; 2.воздушный
  • таьшца от «тай» - нитка
  • хьоаса – 1.узор серебряных или золотых ниток; 2.волокно, кукурузные рыльца
  • хайра – 1.благо, добро; 2.незначительный
  • тамаг1а - тавровый

 2. #12
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,861
  Поблагодарил(а)
  38
  Получено благодарностей: 93 (сообщений: 81).

  Ответ: Али Хашагульгов (Х1оашалнаькъан Т. 1аьла)

  1амт1е язъяь стихаш

  Хурхал беш, чудетталу Г1ула -
  лоаман дистматах* 1оуха шод.
  Цхьаттара б1аргагу сигала
  малх - фуа бели, бутт - фуа шод.

  Ахкен* т1а латт вай кортош кхесташ,
  дехьа шув т1а - деха г1алан г1ов*.
  Берда т1ара берда т1а г1етташ -
  цу чу малаш баьхаб вайна хов.

  Мишта баьхаб хац, мишта г1ийттаб...
  Г1алана т1аваха така* дац.
  Лоам юккъе да, т1арш аьнна, баьтт1аб.
  Маца хиннад из адама хац.

  Дехьа - г1алан пен, сехьа - каша,
  юкъе - ахки, 1очуула хий...
  Хьо, са тарам, укхаза - маьрша:
  1ояккха т1ера хьай эрза* кий.

  Моаршал хатта к1айча оаргага,
  ладувг1а - лувкхера* мишта бек.
  Хьо хурхала к1ажарех хьега,
  хьа к1ажарий хурхалах со хьег.

  Маьлха з1анараш мо, хьаяьста,
  1охийцай 1а букъ бизза уж х1анз...
  Мел дукха лийнав со хьох къаьста!
  Ца гуш дисадац дунен т1а 1анз.

  Кхел хиннай - мехках ваьнна ваха.
  Лечкъабеш лелабаьб наьна мотт...
  Хьаьта а сецавац догдаха -
  цкъа айса маргхилар хьа к1ай мутт.

  Тийшав: сай дега чу кхувргхилар
  хургдолча ноахала* сийрда оаз,
  укхаза хургхилар сай валар,
  хьа дег1ах хьаьрча, са дегаг1оз...

  • дистмата.. возможно от слова “дист” – конец, кромка
  • ахка – 1. лето; 2.бревно, рсколотое пополам; 3.копать; 4.лежать
  • г1ов – 1.торс, фигура, стан человека; 2.стена
  • така – 1.тропинка; 2.черта
  • эрза – камышовый, тростниковый
  • лувкхера – эхо
  • ноахал - поколение

 3. #13
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,861
  Поблагодарил(а)
  38
  Получено благодарностей: 93 (сообщений: 81).

  Ответ: Али Хашагульгов (Х1оашалнаькъан Т. 1аьла)

  Г1алме йисте язъяь стихаш

  Бердах к1алдоал наькъа така -
  баьца къажах* даьккха ж1ака,
  д1ахо - т1ехига гечув* да:
  оалхазарий фуий жаг1а
  мо бола жог1ара жаг1а
  б1аргагуш хьаь1а да шовда.

  Укхаза сужд* деш вай даг1а.
  Мел дукха ха я вай даха
  укх лаьтта, хет е мотт вайна.
  Дагабох... моалачун салтий.
  Жерлоам т1а желаш* яь желтий,
  эздий сувнаш* - воай ши нана.

  Диважа дил мийнна дивий,
  оалам* бел: Даьла шун да вий?
  Хьан да е во1 хиннав Г1алг1а?
  Хьанах е сенах ваьннав из?
  Хьанна е сенна тийкъав из?
  Чана? Берза? Саьна? Г1ала?

  Гола теха дода Г1алми...
  - Укхаза х1анз цхьаккха г1ал бий?
  хаьттар аз цкъа хаьхочунга.
  - Хьунаг1а доацаш х1ама дац...
  Бакъда, г1ал сона байнабац, -
  аьнна, 1иршинг даьлар цунга...

  Г1ула 1одолалучча улл
  Г1улой овла е кхала г1ул,
  Т1умхой кхала е Г1олашпхье...
  Пхьеда, кхала, овла, шахьар*...
  Этрури мо, шийтта шахьар
  чуйоаг1аш хиннай Г1алг1айче.

  Шийтта маьже йола хьа дег1
  денна даьлагара аз дех...
  Седкъан хикуст леп Г1алме чу.
  Шийтта ай дола г1алан бухь*
  (вай дай Малхага кхача бухь!)
  сигала беттаб г1алг1ачо...

  Шийтта ерда-ц1а да Маьлха:
  шера никъ бе безан й1аьха
  я царна юкъе йоалла юкъ, -
  шийтта овлаъ лала волаш,
  воаг1аш латт Из (накъа г1олаш!), -
  лир доагаш я цун герга юхь...

  Ало, Рало, Х1ало, Гело...
  Эзар ц1и 1а, тха Малх, лело!
  Г1ал яхаш а хиннай хьа ц1и,
  Г1ал - хьа лаьттара цхьа сибат.
  (Цкъаза хьа юхь - г1алан-саь бат).
  Г1алг1ай бувзам хиннаб хьоца.

  Малх яхалга да в1ов-г1ала.
  Малх яхалга - сай а г1ал а.
  Саьна тийкъаб сакаш-скифаш.
  Сай-саг-сак... Г1алах тийшаб-теш
  вай дай моцаг1а? (Со-м хьох теш).
  Иштта кхеллай наха мифаш.

  Мехкара мехка уж кхелхай.
  Халкъий, даьлий ц1ераш кхалхай
  Дисад ма1ан т1апа дешаш,
  кусташ а кхераш т1а дехка...
  Х1анз укхаза юха даьхка,
  латт вай цар хьаракаш дешаш.

  • къажа – улыбнуться
  • гечув/гечу – брод, приток
  • сужд – земной поклон
  • жел – овчарня, кошара
  • сув – княгиня
  • оалам – 1.предание; 2.приказ
  • шахьар – поселение, общество
  • бухь – верх, вершина, конец

 4. #14
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,861
  Поблагодарил(а)
  38
  Получено благодарностей: 93 (сообщений: 81).

  Ответ: Али Хашагульгов (Х1оашалнаькъан Т. 1аьла)

  Чулахой ч1ожа*

  Солса-ерда - Солса ц1а.
  Къилбаседе* - дог1а.
  - Михагаташ совсадаь,
  гилакемаш* доаг1а,

  ях 1а, лакхе хьалхьежаш,
  чхара* к1ала яг1аш.
  Корсамий* кортош хьешаш,
  морхаш я хьайоаг1аш.

  Кхур хьу цар вайна т1ада.
  1от1алег т1адамаш.
  Цар (сир доаккхаш) т1оададаь,
  хьа юхь - сийрда тамаш.

  Иштта аматаш долаш
  хиннаб, йоах, алсамаш*.
  "Дошо шовда" аргдолаш,
  1омехкай хьа мосаш.

  Зизай к1орап - нич боаллаш
  да хьа герга хьажа...
  Маьрк1ажа* боад къовлалуш
  латт Чулахой ч1ожа.

  Бийса хилар. Б1аргагу
  бутт, цунна "ги баг1а",
  боагаш, солсаг1аьле* мо,
  ц1е Солса Гебаг1а*...

  Ер - из ваьца маьт-босе.
  Баьна мотт хьекх михо.
  Садов Седкъа - хьа б1аса* -
  гучабаьлар д1ахо...

  Сахула Седкъа хул цох
  сахулача хана.
  Сахулийтар из ба, йоах.
  Бац, хьо я са ХАНИ!

  Хьа кара я ха-зама,
  1оажалал т1ех я хьо.
  Саи боади (Дала мо)
  къестаю хьа юхьо.

  Эрга вахараш хьакхолл,
  ч1уг хадац ноахалий.
  Он долашаг1а фуд хьол?
  Долашаг1а хулий!

  Хано доал ду дуненна:
  бустам* - бутти малхи.
  Цудухь лов г1алг1ачунна
  ший къуб* хилар маьлхе -

  ший юххера ц1ай, вешта,
  ц1а - малхара каша
  гарга хилар даьлашта
  (даьлий: Хара, Каса)...

  Г1алг1ай мотт - беррига а -
  малха даьлий ц1ераш:
  ДА, СА, МА, БА, РА, ГА, А
  (шайт1ах аьннад Ц1олаж)...

  Азале* кхоллаеннай
  вай метта eж ворх1 оаз.
  Айлам царех хьахиннай,
  царех хиннад вай АЗ -

  йоазув - аьргий харташ т1а
  ц1увно* хастаг1а даь -
  хьа к1озалий* к1енжашта*
  тара хьаракаш* даь...

  • ч1ожа – ущелье, теснина
  • къилбаседе/къулбаседе – север
  • гила – 1.конь чистокровный; 2.волчок, кубарь
  • чхар – скальная порода, глыба
  • корсам – елка
  • алсамаш.. возможно от «алсамдалар» - прирост
  • маьрк1аже – сумерки, сумрак
  • солсаг1аьли – тюльпан
  • гебаг1а – штык, копье; штыковый
  • б1аса – 1.морганье (знак глазами), мимика; 2.жест
  • бустам – 1.газырь; 2.мерка, мера, размер
  • къубба – гробница, мавзолей
  • вечность – азале
  • ц1ув – жрец, святой отшельник
  • к1озал – локон
  • к1енж – бахрома, завиток каракуля
  • хьарак - знак

 5. #15
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,861
  Поблагодарил(а)
  38
  Получено благодарностей: 93 (сообщений: 81).

  Ответ: Али Хашагульгов (Х1оашалнаькъан Т. 1аьла)

  Никогда не встречала в одном стихотворении столько редко потребляемых слов). В моем словаре многих нет.. постараюсь найти словарь получше.. если он существует, конечно)).

 6. #16
  Уважаемый форумчанин
  Регистрация
  07.02.2012
  Сообщений
  2,258
  Поблагодарил(а)
  553
  Получено благодарностей: 323 (сообщений: 176).

  Ответ: Али Хашагульгов (Х1оашалнаькъан Т. 1аьла)

  баркал халд хьун |а беч белха....Аллахь раьза халв хьун...Мел са мукъдоакх цун й|оазо дийшач...

  *Маьтлоама бола текъам*

  Дала ше хоам
  тхога баь лоам
  ба хьо Маьтлоам, -
  тха дега тоам!

  Хьо ба тха оаз,
  тха дегаг1оз,
  тха дег1а онк,
  тха лаьттан ц1онг.

  Ердаб1оаг1а!
  Хьона т1а латт
  сиглен бога -
  дургала кад.

  Даьлий пхьег1а,
  цар маьт-макхал,
  сук - хьа дег1а
  лига лакхал.

  Ц1ела ба хьо,
  супа - хьа г1ов,
  ц1ел хьа бихье
  байракх мо тов.

  Морхий даьг1е,
  маьлха даьхе,
  хознен элгац,
  сурт - хьа куст-куц!


  1алат, барче,
  1адат, бьарче,
  беркате текх,
  хьона тхо текъ

  Айлама Юкъ,
  Дунений Соа,
  Г1алг1айчен юхь,
  г1алг1ачун са.

  Кура Пхьармат,
  Куркъий пхьамат,
  ле 1а тхона
  хайра-ни1мат.

  Да 1а тхона
  фаьра вахар:
  дебаде тха
  ваьра loarlap, -

  хьувкъаде тхо
  цхьаннех ийс веш.
  Х1аравар ший
  мата ниисвеш -

  мехках тоха,
  везан Даьла!
  (- Массане а
  амин ала!)
  Там, где кончается терпение, начинается выносливость.

 7. #17
  Ветеран
  Регистрация
  06.04.2007
  Адрес
  столица Алании Магас
  Сообщений
  4,843
  Поблагодарил(а)
  0
  Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).

  Ответ: Али Хашагульгов (Х1оашалнаькъан Т. 1аьла)

  Цитата Сообщение от Ovod Посмотреть сообщение
  баркал халд хьун |а беч белха....Аллахь раьза халв хьун...Мел са мукъдоакх цун й|оазо дийшач...

  *Маьтлоама бола текъам*

  Дала ше хоам
  тхога баь лоам
  ба хьо Маьтлоам, -
  тха дега тоам!

  Хьо ба тха оаз,
  тха дегаг1оз,
  тха дег1а онк,
  тха лаьттан ц1онг.

  Ердаб1оаг1а!
  Хьона т1а латт
  сиглен бога -
  дургала кад.

  Даьлий пхьег1а,
  цар маьт-макхал,
  сук - хьа дег1а
  лига лакхал.

  Ц1ела ба хьо,
  супа - хьа г1ов,
  ц1ел хьа бихье
  байракх мо тов.

  Морхий даьг1е,
  маьлха даьхе,
  хознен элгац,
  сурт - хьа куст-куц!


  1алат, барче,
  1адат, бьарче,
  беркате текх,
  хьона тхо текъ

  Айлама Юкъ,
  Дунений Соа,
  Г1алг1айчен юхь,
  г1алг1ачун са.

  Кура Пхьармат,
  Куркъий пхьамат,
  ле 1а тхона
  хайра-ни1мат.

  Да 1а тхона
  фаьра вахар:
  дебаде тха
  ваьра loarlap, -

  хьувкъаде тхо
  цхьаннех ийс веш.
  Х1аравар ший
  мата ниисвеш -

  мехках тоха,
  везан Даьла!
  (- Массане а
  амин ала!)
  Амин!
  “Всевышний сотворил смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас, кто будет лучшим в деяниях и поступках” (см. Св. Коран, 67:2)

 8. #18
  Ветеран
  Регистрация
  06.04.2007
  Адрес
  столица Алании Магас
  Сообщений
  4,843
  Поблагодарил(а)
  0
  Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).

  Ответ: Али Хашагульгов (Х1оашалнаькъан Т. 1аьла)

  Цитата Сообщение от Я_! Посмотреть сообщение
  Никогда не встречала в одном стихотворении столько редко потребляемых слов). В моем словаре многих нет.. постараюсь найти словарь получше.. если он существует, конечно)).
  Твоя работа достойна большего чем похвала, но не будем тебя глазить))
  Просто читаю без комментариев, что еще к этим стихам добавить? Лишь позориться косноязычием))
  “Всевышний сотворил смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас, кто будет лучшим в деяниях и поступках” (см. Св. Коран, 67:2)

 9. #19
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,861
  Поблагодарил(а)
  38
  Получено благодарностей: 93 (сообщений: 81).

  Ответ: Али Хашагульгов (Х1оашалнаькъан Т. 1аьла)

  ***

  1уйре - догдоахача йи1ий б1аса*.
  Бовхьаш - б1асийна б1арлаг1аш.
  Баьццара г1алгаш даь даг1а боса
  магаский* моажа* марг1алаш.

  Б1арг т1аоттац тхир лепача баьна.
  К1ач1 а ухаш, дек фаьра фаьрг.
  Анаюхе* - галхьокхаре - гаьна -
  х1ара юрт - тамашийна фаьлг.

  Маьтлоам т1ара 1очухьежаш латт вай.
  Фево къажду хьа керта къаж.
  - Б1аргагой хьона хьай хоза Латви? -
  бегаш бу аз. Хьо елакъаж...

  Ц1аьхха, 1и санна, морхаш т1айоаг1а,
  гонахьа отт базбара* форд.
  Форда юкъе сигала хьо яг1а.
  Модильяне йиллай хьа фоарт.

  Морхий хьаж йоаг1аш хургда тховсара
  хьа дег1а дото оалхазар...
  Хургья хьо сона, мохк мо, хьамсара, -
  ц1аг1оргьяц хьо укхазара!..

  Даьлашта боарана лургда 1а
  хьай качча къега хьерак1ийг -
  1аьхара дусаргдоацаш кхал-ма1а,
  канех кхувргболаш х1ара фийг...

  Дебаргда лоамашка дохка-даца...
  Декаргда Маьтта зизай ц1ей...
  Бажаргба хьа даьг1енашка* баьца
  бухь* эцаш са безама сай...

  ...Шийла да хьа бордаш, седкъий санна.
  Б1аргашка б1и баь - моакха* дохк.
  Малхо ший кулгаш шак1аш* мо сийна
  долча хьа гош т1а 1от1адохк.


  • б1аса – 1.морганье (знак глазами), мимика; 2.жест
  • магаск – род кустарника
  • моажа – оранжевый
  • анаюх – на заре
  • базбари-мотт – перина
  • даьг1е – пастбище, выгон
  • бухь – верх, вершина, конец
  • моакха – светло-коричневый
  • шак1а – мрамор

 10. #20
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,861
  Поблагодарил(а)
  38
  Получено благодарностей: 93 (сообщений: 81).

  Ответ: Али Хашагульгов (Х1оашалнаькъан Т. 1аьла)

  Маг1ат1ара элгац*

  Адамашта, далла, кхела дицденна,
  Маг1ат1а даг1а элгац
  б1аргадайча хьане, кхоачара хинна,
  са дега дицде магац.

  Каст-кастта воаг1а со укхаза се цхьаь, -
  веханза вола хьаьша...
  Сатийна я. Тхьайса хий санна, саца
  латт ха - ворх1 е барх1 б1аьшу.

  Туристий наькъашта юстара даг1а
  элгац, гонахьа хьу я...
  Меллашха делхача мелача дог1о
  баьцовг1ай* лордаш хьею.

  Лаьттар кашамаш доахк хьуна юкъе,
  чу алхха титеш* яда...
  М1оаг1очун М1аг1ате Чулахой юкъ я,
  салгхой маьт-макхал, ерда*.

  Гу сона элгаца маркхалах* боалла
  хьаг1а* кур*, - хайран* символ...
  Барче* - оагилга* чу - дошо к1удж бола
  Тушоле котам* - тушол...

  Меттахьа йоал из, хьалг1отт - со чуваьлча,
  хаттар отт сона кер чу:
  "Даьли а елча, зама а д1аялча,
  хьо фу деш яг1а укх чу?

  Фуд 1а лорадер аьргача дунен т1а?
  Элгаца супал*? ц1енал?
  Мел ха яьннай укх ц1елеча* дукъа* т1а
  боара* ца ду е синнел*?"

  Б1и хьахьокх сога даьлан оалхазаро,
  моажа кхо фуъ улл цу чу...
  ("Таханара даьлий, ва дошо Рало,
  тара бац хьона цхьа чо..." -

  хеталу сона, маьлха т1ехьа хьежаш,
  элгаца юхе латташ...)
  1олег гаьна т1ара баьццара хьачаш,
  моша* да къахьа датташ*.


  • элгац – храм, святилище (тайповые)
  • баьцовг1а – растение, растительность, зелень
  • тити/тути – череп
  • ерд – святилще
  • маркхал – 1.строительный раствор; 2.мазь; 3.пластырь, особый раствор из лекарственных средств
  • хьаг1 – 1.тур (горный козел); 2.зависть, злорадство; 3.положение альчика на правом боку; 4.вьюн (вид вьющегося растения)
  • кур – 1.дуга (часть упряжки); 2.лобная часть животного вместе с рогами; 3.квартал
  • хайра – благо, добро
  • барч – рубец из материи. В который продеевают шнур; учкур
  • оагилг – кладовочка, чуланчик
  • тушолкотам – удод (священная птица богини плодородия Тушоли)
  • супа – набожный
  • ц1ел – 1.краснота; 2.сукровица
  • дукъ – 1.ярмо, бремя, гнет; 2.гряда, горный хребет
  • боара – поминки
  • синел – жертва, жертвоприношение
  • моша – недозрелый
  • датта - рябина

Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •